Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

Autor

  • Andrzej Rosner Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

zaludnienie wsi, obszary depopulacyjne, obszary wiejskie o przyrastającym zaludnieniu, rozwój społeczno-gospodarczy, migracje wewnętrzne, mobilność przestrzenna ludności

Abstrakt

Saldo migracji wewnętrznych dla obszarów wiejskich w Polsce jest bliskie zeru, jednak analiza przestrzennego zróżnicowania procesów migracyjnych ujawnia, że część obszarów wiejskich wykazuje tendencje do stałej przewagi odpływu nad napływem, a część do przewagi napływu. W ten sposób migracje wewnętrzne stają się czynnikiem zwiększającym zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich.Obszary zwiększające zaludnienie w rezultacie migracji wewnętrznych to regiony położone w pobliżu miast dużych i średniej wielkości, zmniejszają zaludnienie obszary położone peryferyjnie w relacji do sieci miejskiej. Jednocześnie dwa regiony kraju wykazują relatywnie mały udział w wewnętrznych procesach migracyjnych – Wielkopolska, charakteryzująca się stosunkowo zaawansowanym rozwojem funkcji pozarolniczych na wsi oraz region dawnej Galicji, o rozdrobnionym rolnictwie i utrwalonym wzorze łączenia dochodów z pracy w gospodarstwie i poza nim (przez członków jednego gospodarstwa rolnego, a często przez te same osoby).

Bibliografia

Dane Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2009–2011.

Eberhard P., 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne nr 148, IGiPZ PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lee E.S., 1972: Teoria migracji. [w:] Modele migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 2/3, IG PAN, Warszawa.

Maszynopis Raportu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na temat zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa, 2014.

Rosner A. (red.), 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa

Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa

Stasiak A., 1987: Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem skutków tych migracji na struktury ludności. Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk z lutego 1987 roku.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

943

Strony

63-79

Jak cytować

Rosner, A. (2014) „Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi”, Wieś i Rolnictwo, (1 (162), s. 63–79. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/484 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI IZASŁAWOWI FRENKLOWI

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>