Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej

Autor

  • Jan Jadczyszyn Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
  • Andrzej Rosner Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

rozwój obszarów wiejskich, rolnicze obszary problemowe, dezagraryzacja gospodarki lokalnej

Abstrakt

Artykuł oparty został na wynikach badań prowadzonych w IUNG-PIB, dotyczących delimitacji obszarów problemowych rolnictwa, oraz w IRWiR PAN, skupiających się na przestrzennym zróżnicowaniu obszarów wiejskich pod względem społeczno-gospodarczym. Analiza uzyskanych wyników tych badań wskazuje, że część obszarów problemowych z punktu widzenia rolnictwa to obszary zapóźnione pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dynamiki zachodzących przemian. Jednak dotyczy to głównie obszarów nizinnych. W terenach górskich i podgórskich większość obszarów problemowych z punktu widzenia rolnictwa charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem i dynamiką rozwoju społeczno-gospodarczego. Na obszarach tych rolnicza funkcja gospodarcza jest stopniowo redukowana na rzecz innych funkcji, w tym turystycznej i rekreacyjnej. Tego rodzaju proces dezagraryzacji struktury gospodarczej obszarów problemowych rolniczych na terenach nizinnych jest relatywnie znacznie słabiej zaawansowany. Obecnie prowadzi to do zmniejszania się zaludnienia tych obszarów, a w części z nich do niekorzystnych zjawisk charakterystycznych dla obszarów depopulacyjnych. Stosowane instrumenty polityki spójności i polityki rolnej (w tym redystrybucja dochodów na rzecz rolnictwa obszarów o niekorzystnych warunkach) nie są w stanie przeciwdziałać procesom rozwarstwiania wsi w układzie przestrzennym.

Bibliografia

Czudec A., 2013: Rolnictwo na obszarach górskich – kierunki dywersyfikacji działalności. „Polish Journal of Agronomii” (w druku).

Jadczyszyn J., 2009: Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa Nr 163. IUNG-PIB, Puławy.

Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., 2008: Ocena przestrzennego rozmieszczenia gleb podlegających skrajnej marginalizacji na obszarach ONW w Polsce. „Studia i Raporty IUNG-PIB” 12: 191-201.

Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkos S., 2010: Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce – różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych. „Studia i Raporty IUNG-PIB” 21: 9-20.

Musiał W., 2008: Obszary problemowe rolnictwa w terenach górzystych Europy. „Studia i Raporty IUNG-PIB” 12: 81-92.

Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. IRWiR PAN, Warszawa.

Stuczyński T., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J., 2006: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce. IUNG-PIB, Puławy.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, 2007. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

75-92

Jak cytować

Jadczyszyn, J. i Rosner, A. (2013) „Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 75–92. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/453 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>