Bydło w Karpatach Polskich – zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian

Autor

  • Marta Czekaj Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
  • Tomasz Wojewodzic Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Słowa kluczowe:

bydło, gospodarstwo rolnicze, Karpaty polskie, pogłowie bydła, stado bydła

Abstrakt

Opracowanie podejmuje zagadnienia koncentracji i wycofywania się gospodarstw rolnych w Karpatach polskich z chowu bydła. Głównym celem badań było dokonanie delimitacji badanego obszaru ze względu na zmiany w skali chowu bydła w latach 2004-2009. W toku badań dokonano na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceny zmian w pogłowiu i liczbie stad w poszczególnych gminach. Wskazano również na perspektyw chowu bydła w Karpatach polskich w warunkach zmieniającej się WPR. Obserwacja dynamiki zmian w pozwoliła stwierdzić, że we wszystkich gminach badanego obszaru nastąpiło zmniejszenie liczby stad, w większości gmin miało miejsce również zmniejszanie się pogłowia bydła. Omawiane procesy najsilniej przebiegały na obszarach górskich i pogórskich województwa podkarpackiego. Występujący w latach 2004-2009 spadek pogłowia bydła w Karpatach polskich sięgający 15,6%, przy spadku w tym samym okresie liczby stad o 26,6% można interpretować jako przejaw procesu koncentracji ekonomiczno-organizacyjnej (głównie zwiększanie liczebności zwierząt w stadach). Procesy koncentracji produkcji nie nadążają za procesami wycofywania się rolników z chowu zwierząt, co stanowi duże zagrożenie dla utrzymania walorów krajobrazu obszarów górzystych.

Bibliografia

II Regulacja rynku mleka we Wspólnocie, 2009. W: Rynek mleka. Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Chmielewska-Gill W.: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013 (http://www.fapa.com.pl/gfx/saepr/WPR%20po%202013-raport%2003-09.pdf, 13.07.2011).

Kautz S., 2009: Szarże na marże. „Hodowla i Chów Bydła” 7–8: 8.

Koszty WPR, 2010 (http://ec.europa.eu/agricultur, 13.07.2010).

Murawski M., 2009: Stanowisko Polski w sprawie uwolnienia kwot mlecznych w UE po 2015 roku. „Przegląd Mleczarski” 3: 20–21.

Musiał W., 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Nitecka E., 2009: Polskie mleczarstwo na progu 2009 roku – przewidywane zmiany uwarunkowań. „Przegląd Mleczarski” 3: 22–23.

Nowak W., Mikuła R., 2008: Wątroba najważniejsza. „Hoduj z głową. Bydło” 2: 14.

Pawlak H., 2008: Jak dawniej w Polsce bydło chowano. „Hodowla i Chów Bydła” 6: 21–23.

Rymanowski P., 2009: Mleczarstwo a marże sieci handlowych. „Przegląd Mleczarski” 7: 20–21.

Seremak-Bulge J., 2008: Polski rynek mleczarski na tle świata. „Przegląd Mleczarski” 11: 18–22.

Sitnicki S., 1986: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.

Stulich R., 2009: Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy po 4 latach członkostwa Polski w UE. „Przegląd Mleczarski” 2: 18–21.

Szarek J., Szulc T., Żukowski K., 2009: Historia wystaw polskiego bydła czerwonego w Polsce Południowej. „Bydło” 3: 45–47.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

179-191

Jak cytować

Czekaj, M. i Wojewodzic, T. (2011) „Bydło w Karpatach Polskich – zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 179–191. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/297 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ