Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podział

Autor

  • Tomasz Wojewodzic Autor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Słowa kluczowe:

gospodarstwo rolnicze, restrukturyzacja, dywestycje, upadek ekonomiczny

Abstrakt

Coraz częściej obserwujemy procesy ograniczania lub zaniechania produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Równocześnie następują procesy realokacji zasobów, znaczna część tych zasobów zostaje przesunięta do pozarolniczych działów gospodarki. Zjawiska te opisywane są w literaturze m.in. jako upadek ekonomiczny, upadłość gospodarstw rolniczych, co w wielu przypadkach jest nieuzasadnione. Ograniczanie produkcji i zaangażowania zasobów rodziny rolniczej w produkcję rolną można bowiem rozpatrywać jako elementy restrukturyzacji specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest gospodarstwo rolne. Jedną z opcji strategicznych takiej restrukturyzacji mogą być dywestycje. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę adaptacji terminu „dywestycje” na potrzeby ekonomiki rolnictwa, co jest niezbędne dla usprawnienia analizy i opisu procesów zachodzących w gospodarstwach rolnych. Przedstawione rozważania nie wyczerpują zagadnienia, rozpoznania wymagają m.in.: skala, przebieg, struktura i efektywność dywestycji w rolnictwie, gdyż obecnie brak jest opracowań w tym zakresie.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

454

Strony

96-108

Jak cytować

Wojewodzic, T. (2010) „Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podział”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 96–108. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/200 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA