Główne kierunki reformy WPR na lata 2014-2020

Autor

  • Mirosław Drygas Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

reforma WPR, płatności bezpośrednie, PROW 2014–2020, regulacje przejściowe, uproszczenia, umowa partnerska, warunkowość ex-ante, podejście zintegrowane w polityce UE

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono wiodące wątki dyskusji nad reformą WPR oraz zaprezentowano główne uzgodnienia dotyczące kształtu reformy WPR na lata 2014–2020. Przedstawiony konsensus jest wynikiem porozumienia politycznego osiągniętego w drodze negocjacji w ramach tzw. trilogu, czyli uzgodnień między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską. Artykuł identyfikuje wyzwania związane z opóźnieniem w uchwalaniu prawodawstwa unijnego. Prowadzi również do konkluzji, że ukierunkowanie wszystkich unijnych polityk na zintegrowane cele zwiastuje bliski koniec każdej ściśle sektorowej polityki.

Bibliografia

A Budget for Europe 2020, 2011. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

A Common Agricultural Policy for European Public Goods: Declaration by a Group of Leading Agricultural Economists, 2009.

Amended proposal for a Council Regulation laying down the multiannual framework for the years 2014-2020, COM (2011) 388 final.

Ciaian P., Kancs D., Swinnen J., 2010: EU Land Markets and the Common Agricultural Policy. Centre for European Policy Studies, Brussels. Commission proposal of 18 April 2013, COM (2013) 226.

Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Counsil laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)…, Brussels 18.4.2013, COM (2013) 226 final.

Cooper T., Hart K., Baldock D., 2009: Provision on Public Goods through Agriculture in the European Union. Institute for European Environmental Policy, London.

Czyżewski A., 2010: Co dała integracja europejska polskiej wsi? W opinii ekonomisty. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010. Red. J.Wilkin, I. Nurzyńska. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Draft calendar CAP reform and MFF, 2013. PAC (13) 6673:4 – FB/PK, Last update: 24 October.

Drygas M., 2008: Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.

Drygas M., 2012: Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych. IRWiR PAN, Warszawa.

Grosse T., Hardt Ł., 2010: Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. „Pro Oeconomia”, Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.

Poczta W., 2010: Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products – Single CMO Regulation (CAP Reform), 2013. Consolidated draft Regulation, 13369/1/13 REV 1, Brussels.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy (CAP Reform), 2013. Consolidated draft Regulation, Working Document, 13294/1/13, REV 1, Brussels.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD), 2013. Consolidated draft regulation, Working Document, 13349/1/13, REV 1, Brussels.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy the horizontal regulation (CAP Reform), 2013. Consolidated draft regulation, 13387/1/13 REV 1, Brussels.

Public Goods and Public Intervention. Overview of RDP Screening Exercise and Member State Survey, 2009. Thematic Working Group 3, European Network for Rural Development.

Report on the future of the Common Agriculture Policy after 2013, 2010. Committee on Agriculture and Rural Development. Rapporteur George Lyon, European Parliament, Session document RR/821324En.doc, 21 July 2010.

Rise Task Force on Public Goods from Private Land, 2009. Directed by Professor Allan Buckwell.

The CAP towards 2020, 2011. Working Paper on the EC Communication of 18 November 2010, General for Internal Policies, Brussels.

The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, 2011. Committee on Agriculture and Rural Development. Rapporteur Albert Dess, European Parliament Resolution of 23 June 2011.

The Common Agricultural Policy after 2013, 2010. Your ideas matter. Public debate. Summary Report, European Commission, Brussels.

Wilkin J., 2008: Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach WPR, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE. Ekspertyza wykonana dla UKIE, Warszawa.

WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, 2011. Komunikat Komisji Europejskiej.

WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 2007. FAPA, Warszawa.

Zagórski M., 2012: WPR po 2013 roku – ocena i propozycje modyfikacji. „Wieś i Rolnictwo” 1: 45–64.

Zawalińska K., 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Zawalińska K., 2011: Ocena wpływu makroekonomicznego Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój gospodarczy Polski. Ekspertyza dla MRiRW, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

57

Strony

28-44

Jak cytować

Drygas, M. (2013) „Główne kierunki reformy WPR na lata 2014-2020”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 28–44. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/465 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>