Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

drobne gospodarstwa rolne, wspólna polityka rolna, polskie rolnictwo, aksjologia polityki rolnej, prakseologia polityki

Abstrakt

Zjawisko występowania drobnych, niskotowarowych gospodarstw rolnych ma w Unii Europejskiej charakter masowy. Większość tych gospodarstw znajduje się w nowych krajach członkowskich (zwłaszcza w Rumunii i Polsce), przyjętych do Unii w 2004 i 2007 roku, ale takie gospodarstwa występują też licznie we Włoszech, Grecji czy Portugalii. Rozwiązanie problemu drobnych gospodarstw jest trudnym zadaniem, z którym nie radzi sobie wiele krajów, w tym Polska. Dotychczasowe działania UE polegały na wspieraniu takich gospodarstw za pomocą instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR), ale skuteczność i efektywność tych działań są małe. W artykule dokonano analizy zarówno aksjologicznych przesłanek polityki wobec drobnych gospodarstw, jak i rozwiązań praktycznych w tym zakresie. W konkluzji sformułowano wniosek o potrzebie stworzenia kompleksowej i innowacyjnej polityki wobec drobnych gospodarstw w skali krajowej, w dużym stopniu niezależnej od WPR.

Bibliografia

Błąd M., 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Browne W.P., Skees J.R., Swanson L.E., Thompson P.B., Unnevehr L.J., 1992: Sacred Cows and Hot Potatoes. Agrarian Myths in Agricultural Policy. Westview Press, Boulder.

Bukraba-Rylska I., 2012: Rola drobnych gospodarstw rolnych w tworzeniu kapitału i dziedzictwa kulturowego wsi. „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 1: 43–60.

Chrobak T., 1998: Filozoficzne przesłanki agraryzmu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.

Davidova S. i inni, 2013: Semi-subsictence farming – value and directions of development. Study. European Parliament, Brussels.

Dzun W., 2013: Drobne gospodarstwa rolne osób fizycznych w polskim rolnictwie w latach 2002–2010 (maszynopis).

Eurostat, 2010: Farm Strucure Survey. European Commission, Brussels.

Fedyszak-Radziejowska B., 2012: Agraryzm – zapomniany świat norm i wartości. „Wieś i Rolnictwo” 2: 57–68.

Gorlach K., 1994: Obronić ducha Ameryki. Kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kotarbiński T., 1982: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław.

Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information Report 2012. European Commission, Brussels.

Schumacher E.F., 1981: Małe jest piękne. PIW, Warszawa

Wilkin J. (red)., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.

Wyszyński S., 1985: Do chłopów polskich. Fragmenty kazań i przemówień. „Znak” 1–2: 7–18.

Zegar J.S., 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

97

Strony

43-54

Jak cytować

Wilkin, J. (2013) „Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 43–54. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/437 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>