Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

rozwój zrównoważony, wielofunkcyjność rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, polityka rolna

Abstrakt

Artykuł dotyczy współzależności między wielofunkcyjnością rolnictwa i wsi a rozwojem zrównoważonym. Koncepcja rozwoju zrównoważonego stała się paradygmatem współczesnych teorii rozwoju. Nie można zrealizować tej pożądanej z wielu względów koncepcji, jeśli nie wdroży się zasad rolnictwa wielofunkcyjnego, ukierunkowanego na realizację zarówno celów komercyjnych (konkurencyjności rolnictwa), jak i celów związanych z funkcjami rolnictwa jako dostarczyciela dóbr publicznych i dóbr merytorycznych. Przemiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie nie sprzyjają w należytym zakresie poprawie produkcyjności rolnictwa i realizacji założeń rolnictwa wielofunkcyjnego. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest wadliwa polityka rolna, utrwalająca niekorzystne struktury i zachowania gospodarstw rolnych. W związku z jubileuszem 40-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiono najważniejsze dziedziny badań Instytutu i jego wkład w rozwiązywanie najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych polskiej wsi i rolnictwa.

Bibliografia

Błąd M., 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Buckwell A. (ed.), 2009: RISE Task Force on Public Goods from Private Land. RISE, December.

Cooper T., Hart K., Baldock D., 2009: Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union. Institute for European Environmental Policy, London and Brussels.

Grosse T.G., Hardt Ł., 2010: Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.

GUS, 2011a: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju kraju. GUS, Katowice.

GUS, 2011b: Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa.

Kłodziński M. (red.), 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. IRWiR PAN, Warszawa.

Mishan E.J., 1986: Spór o wzrost gospodarczy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Stanny M., Czarnecki A., 2011: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M., 2011: Perspektywy przemian demograficznych i społeczno-zawodowych ludności wiejskiej i ich implikacje. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J. (red.), 2005: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundusz Współpracy, Warszawa.

Wilkin J. (red.), 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.

Zawalińska K., 2011: Wnioski i rekomendacje wynikające z badań pracowników IRWiR PAN. „Wieś i Rolnictwo” 1: 9–27.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

230

Strony

27-39

Jak cytować

Wilkin, J. (2011) „Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 27–39. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/289 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>