Starzenie się ludności Ukrainy: Trendy demograficzne, implikacje społeczne i gospodarcze

Autor

  • Roman Tesliuk Roman Tesliuk, PhD, Senior Researcher, State Institution “Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kozelnytska St. 4, 79026 Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7388-6813
  • Vitaliy Krupin Vitaliy Krupin, PhD, Assistant Professor, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0002-7388-6813

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/06

Słowa kluczowe:

demografia, starzenie, obciążenie demograficzne, współczynnik wsparcia, piramida płci i wieku, Ukraina

Abstrakt

Artykuł ma na celu zrozumienie kluczowych trendów demograficznych w ciągu ostatnich 30 lat w Ukrainie pod względem starzenia ludności. Szczególna uwaga jest poświęcona różnicom istniejącym między ludnością miejską i wiejską dla analizy możliwych społecznych i gospodarczych implikacji starzenia. W badaniu uwzględniono zarówno trendy krajowe, jak i zróżnicowanie regionalne, przedstawiając odpowiednio kluczowe wskaźniki demograficzne. Zbadane wskaźniki obejmują dynamikę populacji w odniesieniu do grup wiekowych, obciążenie demograficzne, średni wiek, współczynnik wsparcia, średnią oczekiwaną długość trwania życia oraz zmiany w strukturze wieku i płci. Analiza ujawnia stały trend starzenia się w ciągu ostatnich 30 lat, będący wynikiem spadku wskaźnika urodzeń i stopniowego kurczenia się populacji w wieku 0–14 lat (z 21,6 do 15,5 mln) przy jednoczesnej ekspansji grupy osób starszych (65+) (z 11,7 do 16,5 mln). Współczynnik płodności ma tendencję spadkową, osiągając poziom 1,37 (w porównaniu z 1,94 w 1989 r.), jednocześnie średni wiek populacji wzrósł do 41,3 lat. Podczas gdy w odniesieniu do zmian w grupach wiekowych podobne tendencje występują dla ludności miejskiej i wiejskiej, a w ostatnich latach różnice się stale wyrównują, w przypadku oczekiwanej długości trwania życia różnice te są nadal ewidentne, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Tendencje depopulacji na Ukrainie nasilają się także w wyniku procesów emigracyjnych. Nie zważając na wyzwania społeczne i gospodarcze związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje ograniczenie dalszego zwiększania wieku emerytalnego ze względu na niską oczekiwaną długość trwania życia

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Pages

123-137

Jak cytować

Tesliuk, R. i Krupin, V. (2019) „Starzenie się ludności Ukrainy: Trendy demograficzne, implikacje społeczne i gospodarcze”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 123-137. doi: 10.7366/wir032019/06.

Numer

Dział

Artykuły