Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności ANR

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.3.148/12

Słowa kluczowe:

agencja, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości zasobu, wsparcie socjalne, infrastruktura techniczna, gospodarstwo rodzinne, spółki Skarbu Państwa

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano działalność Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie zagospodarowania i prywatyzacji mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i dzierżawy mienia. Misja Agencji obejmuje równie ż realizację programów wsparcia infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, oświadczenie pomocy socjalnej dla środowisk byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin oraz pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Z mocy ustawy Agencja prowadzi ponadto monitoring obrotu gruntami rolnymi na prywatnym rynku ziemi oraz wspiera rozwój gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez rolników indywidualnych.

Bibliografia

Dzun W., 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Helta M., Świtłyk M., 2008: Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994–2006. „Roczniki Nauk Rolniczych” G, 95, 1. DOI: https://doi.org/10.22630/RNR.2008.95.1.16

Kagan A., 2008: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych, 1994–2009. AWRSP i ANR, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach. Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1619.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej. Dz.U. z 2010 r., nr 23, poz. 118.

Sikorska A., Ciodyk T., Buks B., Zagórski T., Zadura A., 2007–2009: Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sprzedaż, dzierżawa, nabywanie. Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu nieruchomościami, 2009/2010. ANR, Warszawa.

Szarliński W., Pietrzak S., Andryszak A., 2007: Materiały na konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Agencji Nieruchomości Rolnych. Maszynopis. ANR, Warszawa.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592 z późn. zm.

Wilkin J., 2005: Przestroga przed pochopnym działaniem. „Nowe Życie Gospodarcze” 21.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

167-178

Jak cytować

Nawrocki, T. (2010) „Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności ANR”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 167–178. doi: 10.53098/wir.2010.3.148/12.