Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Autor

  • Tomasz Nawrocki Autor jest prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/18

Słowa kluczowe:

Agencja Nieruchomości Rolnych, dzierżawa gruntów, ceny gruntów, prywatyzacja, popyt na grunty

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Realizację misji Agencji przyspieszyłoby uchwalenie dalszych przepisów prawnych liberalizujących obrót gruntami rolnymi Skarbu Państwa. Dotychczasowa działalność Agencji ulegała na przestrzeni ostatnich 17 lat permanentnym dostosowaniom do aktualnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce kraju. Obecnie nowym wyzwaniem dla Agencji jest potrzeba zasilania budżetu państwa i tworzenia funduszy celowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją niektórych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych.

Bibliografia

BVVG, 2009: Runschreiben Nr 93/2009. BVVG meldet Rekordüberschuss: 366 Mio. EUR aus Verkauf and Verpachtung an den Bundeshaushalt.

Budanko A., 2008: Croatian Report. Presentation on General Assembly of European Association for Rural Development Institution. Vilnius.

Ciodyk T., 2004: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwarunkowania, cele, polityka Agencji Nieruchomości Rolnych. Referat na konferencję „Program dostosowań struktury własnościowej ziemi do potrzeb integracji polskiego rolnictwa z Unia Europejską”. FAPA, 24 listopada 2004 r.

Daugaliene V., 2009: Organisational Issues Regarding Land Fund in Lithuania. Paper of European Asssociation for Rural Development Institutions, Brussels.

Dzun W., 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Sawicki M., 2009: Application to the Council Concerning the Approval of Aid for the Purchase of Agricultural Land until 31 December 2013 on the Basis of Article 88 (2) of the Treaty establishing the European Community. Warsaw, 28 September 2009.

Swinnen J., Vranken L., Stanley V., 2006: Emerging Challenges of Land Rental Markets. A Reviev of Available Evidence for the europe and Central asia Region. The World Bank.

Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700

Ustawa z dnia 23 grudnia 1993 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z 1994 r. nr 1, poz. 3.

Ustawa z dnia 6 maja 1999 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. z 1999 r. nr 49, poz. 484.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592.

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej. Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1418 z późn. zm.

Zadura A., 2005: Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

26

Strony

268-276

Jak cytować

Nawrocki, T. (2009) „Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 268–276. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/18.

Numer

Dział

KRONIKA