Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych

Autor

  • Bazyli Czyżewski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Anna Matuszczak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/02

Słowa kluczowe:

struktury instytucjonalne, alokacja zasobów, typy produkcyjne, intensywność powiązań instytucjonalnych

Abstrakt

Celem opracowania było wskazanie na instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie polskim z uwzględnieniem podstawowych typów produkcyjnych (uprawy polowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze, chów i hodowla bydła mlecznego, chów i hodowla trzody chlewnej). Na bazie rozważań teoretycznych oraz ogólnopolskich badań ankietowych skonstruowano zagregowany indeks stopnia zinstytucjonalizowania gospodarstwa rolnego, który pozwolił na delimitację gospodarstw względem intensywności i struktury powiązań gospodarstw rolnych z instytucjami. Następnie zbadano, czy w zidentyfikowanych klasach indywidualnych gospodarstw rolnych, cechujących się różną intensywnością i strukturą związków instytucjonalnych z otoczeniem, alokacja czynników wytwórczych w kluczowych typach produkcyjnych w Polsce wykazuje istotne różnice spowodowane oddziaływaniem struktury instytucjonalnej, w której gospodarstwo funkcjonuje.

Bibliografia

Bludnik I., 2004: The Neoclassical Synthesis – Development or Regress of the Keynesian Theory. In: Research of Contemporary Economic: Issues by Young Economists. Ed. M. Kokocińska. Lubniewice 2002. Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań.

Chmielewski P., 1995: Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Czternasty W., Czyżewski B., 2007: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. Wydaw. AEP, Poznań.

Czyżewski A., Matuszczak A., 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych. Wydaw. AEP, Poznań.

Dopfer K., 1991: Toward a Theory of Economic Institution: Synergy and Path Dependency. „Journal of Economic Issues” 25. DOI: https://doi.org/10.1080/00213624.1991.11505186

Dugger W.M., 1983: The Transaction Cost Analysis of Oliver E.Williamson: A New synthesis? „Journal of Economic Issues” XVII, 1. DOI: https://doi.org/10.1080/00213624.1983.11504090

Hockuba Z., 2001: Nowa ekonomia instytucjonalna – czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich, Zeszyt 2, PTE.

Iwanek M., Wilkin J., 1998: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Jensen M.C., Meckling W.H., 1979: Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. „Journal of Financial Economics” 10. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8

The Legar Kompanion to Institutional and Evolutionary Economics, 1994. Ed. G.M. Hodgson. Edward Legar Publishing Company, Vermont.

Woś A., 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim. IERiGŻ, Warszawa.

Współczesne teorie ekonomiczne, 2005. Red. M. Ratajczak, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań.

Ząbkowicz A., 2003: Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. „Ekonomista” 3.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

52

Strony

29-48

Jak cytować

Czyżewski, B. i Matuszczak, A. (2009) „Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 29–48. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/02.