Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych

Autor

  • Bazyli Czyżewski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Anna Matuszczak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

struktury instytucjonalne, alokacja zasobów, typy produkcyjne, intensywność powiązań instytucjonalnych

Abstrakt

Celem opracowania było wskazanie na instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów w rolnictwie polskim z uwzględnieniem podstawowych typów produkcyjnych (uprawy polowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze, chów i hodowla bydła mlecznego, chów i hodowla trzody chlewnej). Na bazie rozważań teoretycznych oraz ogólnopolskich badań ankietowych skonstruowano zagregowany indeks stopnia zinstytucjonalizowania gospodarstwa rolnego, który pozwolił na delimitację gospodarstw względem intensywności i struktury powiązań gospodarstw rolnych z instytucjami. Następnie zbadano, czy w zidentyfikowanych klasach indywidualnych gospodarstw rolnych, cechujących się różną intensywnością i strukturą związków instytucjonalnych z otoczeniem, alokacja czynników wytwórczych w kluczowych typach produkcyjnych w Polsce wykazuje istotne różnice spowodowane oddziaływaniem struktury instytucjonalnej, w której gospodarstwo funkcjonuje.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

29-48

Jak cytować

Czyżewski, B. i Matuszczak, A. (2009) „Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 29–48. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/144 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA