Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?

Autor

  • Katarzyna Zawalińska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/03

Słowa kluczowe:

polityka rozwoju obszarów wiejskich, efektywność a równość, regionalna absorpcja funduszy UE

Abstrakt

Artykuł analizuje strukturę funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej pod kątem proporcji działań prorównościowych względem działań proefektywnościowych. Wszystkie działania podzielono według 3 klasyfikacji, kierując się różnymi kryteriami, w tym przede wszystkim ekonomicznymi. Analiza pokazuje, że o ile na poziomie krajowym zachodzi dość duża równowaga między działaniami proefektywnościowymi a prorównościowymi, to jednak na poziomie wojewódzkim występują bardzo duże różnice w strukturze absorpcji tych środków, wynikające z różnic w uwarunkowaniach regionalnych.

Bibliografia

Acocella N., 1998: The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques. Cambridge University Press, Cambridge.

ARiMR, 2008: Dane liczbowe ze strony internetowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=67&id1=0&id2=0 ).

Klepacka-Kołodziejska D., 2007: Wsparcie Unii Europejskiej dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – doświadczenia i wnioski dla Polski. Praca doktorska. IRWiR PAN, Warszawa.

PROW 2004–2006: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, grudzień 2005. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

PROW 2007–2013: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lipiec 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

RK (WE) 817/2004: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

RK (WE) nr 1750/1999: Rozporządzenie Komisji (WE) 1750/1999 z 23.07.1999 r. ustalające szczegółowe zasady stosowania RR (WE) nr 1257/1999 ws. Wspierania rozwoju wsi ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa -EAGGF (OJ L 214/99).

Rowiński J., 2007: Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 – kilka uwag. W: Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Red. S. Zięba, A. Kowalski. IERiGŻ i ALMAMER, Warszawa.

RR Nr 1257/1999: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia.

RR 1260/1999: Rozporządzenie Rady (WE) NR 1260/1999 z 21 czerwca 1999 wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych.

RR Nr 1290/2005. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

RR Nr 1698/2005: Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

SPO 2004–2006: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, 3 września 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Trzy lata po akcesji, 2007. Red. L. Droździel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa. Zawalińska K., 2008. Polityka unijna rozwoju obszarów wiejskich w Polsce [mimeo].

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, 2007. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

43-56

Jak cytować

Zawalińska, K. (2008) „Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 43–56. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/03.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>