Wnioski i zalecenia wynikające z badań prowadzonych w IRWiR w 2011 roku

Autor

  • Katarzyna Zawalińska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Bibliografia

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie poniższych badań statutowych z 2011 roku:

Błąd M.: Przyczyny wielozawodowości i znaczenie dochodu pozarolniczego w całkowitym dochodzie rodzin rolniczych.

Bołtromiuk A.: Możliwości i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Bukraba-Rylska I.: Kapitał kulturowy polskiej wsi – wymiar społeczny i ekonomiczny.

Czarnecki A.: Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów urbanizujących się (na przykładzie Dolnego Śląska).

Domalewski J.: Społeczne i środowiskowe nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Drygas M.: Kierunki reformy wspólnej polityki rolnej UE i jej implikacje dla polskiej wsi i rolnictwa.

Dzun W.: Zmiany w dochodach producentów rolnych po wejściu Polski do UE.

Fedyszak-Radziejowska B.: Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu.

Frenkel I.: Perspektywy demograficzne wsi w Polsce.

Górecki J.: Społeczne i ekonomiczne konflikty w procesie implementacji WPR.

Halamska M.: Wieś jako przestrzeń produkcji. Ramy analizy.

Heffner K.: Identyfikacja obszarów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – ocena efektów europejskiej polityki rozwoju w zagospodarowaniu przestrzeni wsi w Polsce.

Kamiński R.: Wspólnoty sołeckie po wejściu do Unii Europejskiej.

Klank L.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce.

Kłodziński M.: Główne funkcje obszarów wiejskich w procesie dezagraryzacji wsi.

Kutkowska B.: Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w kontekście ich zrównoważonego rozwoju.

Michalska S.: (Aktywne) kobiety wiejskie wobec zmian zachodzących na polskiej wsi.

Musiał W.: Odłogowanie i ugorowanie ziemi rolniczej wokół wielkich miast – diagnoza stanu, projekcja rozwiązań problemu.

Nurzyńska I.: Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Perepeczko B.: Postawy mieszkańców wsi wobec przyrody.

Rosner A.: Zróżnicowanie struktur demograficznych na wiejskich obszarach podmiejskich i peryferyjnych.

Stanny M.: Identyfikacja wiejskich gmin peryferyjnych względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce.

Szafraniec K.: Młodzież wiejska – świat wartości i dążenia życiowe (odniesienia do Polski i Europy).

Szymanowski W.: Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

Śpiewak R.: Program LEADER a założenia nowego paradygmatu rozwoju wiejskiego i potrzeby lokalnych społeczności.

Świtłyk M.: Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998–2009.

Wasielewski K.: Uwarunkowania społeczno-edukacyjne biografii młodych mieszkańców wsi.

Wieruszewska M.: Kultura – rynek w kulturze konsumpcjonizmu. Przemiany wartości w społecznościach wiejskich.

Wilkin J.: Teoretyczne i praktyczne podstawy powiązania polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – doświadczenia i propozycje.

Zawalińska K.: Implikacje różnych scenariuszy reformy WPR dla wielofunkcyjności rolnictwa w Polsce: analiza modelowa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

9-24

Jak cytować

Zawalińska, K. (2012) „Wnioski i zalecenia wynikające z badań prowadzonych w IRWiR w 2011 roku”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 9–24. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/363 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>