Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]

Autor

  • Katarzyna Zawalińska dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, kzawalinska@irwirpan.waw.pl
  • Anna Ciechomska mgr Anna Ciechomska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, aciechomska@irwirpan.waw.pl
  • Błażej Jendrzejewski mgr inż. Błażej Jendrzejewski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, bjendrzejewski@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir042016/01

Słowa kluczowe:

ewaluacja polityki rolnej, modele równowagi ogólnej, modelowanie WPR 2014–2020

Abstrakt

Artykuł pokazuje wyzwania związane z modelowaniem ekonomicznych skutków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z okresu budżetowego 2014–2020 za pomocą modeli równowagi ogólnej (CGE). Modelowanie tak różnorodnej polityki jak WPR z wykorzystaniem modeli CGE nie jest trywialnym zadaniem, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, wpływa na to duża liczba i zróżnicowanie narzędzi, jakimi posługuje się ta polityka. Już sam filar 2 proponuje ok. 17 działań obwarowanych szczegółowymi wymaganiami. O ile jednak w większości wsparcie w ramach filara 2 jest ukierunkowane – określone są dobra i usługi, na które fundusze te są faktycznie przeznaczane – o tyle środki z filara 1 są wydatkowane przez beneficjentów dowolnie, zatem ocena ich wpływu wymaga dodatkowej wiedzy na temat ich docelowego przeznaczenia. Po drugie, modele CGE wprawdzie odzwierciedlają wszystkie sektory gospodarki, ale w związku z tym rzadko z taką precyzją jak to jest możliwe w modelach jednosektorowych. Często więc mają problemy z uchwyceniem niuansów poszczególnych działań WPR i wymagają jakichś uproszczeń czy agregacji. Po trzecie, WPR ewoluuje w kierunku takich narzędzi, których siła oddziaływania zależy nie tyle od wielkości przeznaczonych na nie funduszy, ile od mechanizmów, które wymuszają na beneficjentach zmiany zachowań. Ponadto idą w kierunku zwiększenia roli rolnictwa niezwiązanej z produkcją (np. dostarczanie dóbr publicznych) oraz szczególnej roli kapitału ludzkiego (podejście oddolne, środki przeznaczane na współpracę i networking). Takie działania są trudne do uchwycenia przez modele CGE, gdyż nie są bezpośrednio powiązane ze standardowymi zmiennymi tego typu modeli. Biorąc wszystkie wyzwania pod uwagę i opierając się na przeglądzie literatury, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania tych problemów, co powinno ułatwić ewaluację nowej WPR 2014–2020 za pomocą modeli typu CGE.

Downloads

Pages

9–28

Jak cytować

Zawalińska, K., Ciechomska, A. i Jendrzejewski, B. (2016) „Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]”, Wieś i Rolnictwo, (4 (173), s. 9–28. doi: 10.7366/wir042016/01.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora