Zaproszenie do publikowania

W imieniu redakcji kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” („WiR”) wydawanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz w imieniu Katedry Nieruchomości Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią do nadesłania artykułu do numeru specjalnego „WiR” pt. „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich. Kluczowe problemy i wyzwania badawcze”.

Zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego mają charakter wieloaspektowy: obejmują tematy ujęte w różnych dyscyplinach naukowych oraz odmienne, z perspektywy praktyki, problemy. Dlatego przy prowadzeniu polityk przestrzennych, w szczególności przy stosowaniu jej instrumentów, istnieje potrzeba kompleksowego podejścia do tego zagadnienia. Jednak powoduje ona szereg wyzwań i barier, również na obszarach wiejskich posiadających swoją specyfikę. Wśród wyzwań można wskazać ochronę gruntów rolnych (między innymi przed niekontrolowaną urbanizacją – Śleszyński 2023) oraz dostosowanie do wyzwań związanych ze zmianami klimatu (Stoeglehner et al. 2016). Kluczowe bariery to niska sprawność systemu planowania przestrzennego oraz niski poziom kultury planistycznej (Purkathofer et al. 2021). Ponadto na obszarach wiejskich można zidentyfikować poważne konflikty przestrzenne. Konflikty te wiążą się m.in. z potrzebą utrzymania i rozwijania funkcji mieszkaniowej, rolniczej, ochronnej i usługowej. Obecnie osobnego podkreślenia wymaga znaczenie funkcji klimatycznych obszarów wiejskich, czego przykładem są inwestycje w odnawialne źródła energii. Obowiązujące w wielu krajach i regionach ramy instytucjonalne nie gwarantują rozwiązań adekwatnych do potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowo-klimatycznych: zamiast pomagać, generują często jeszcze więcej kolejnych problemów (OECD 2017), czego wymownym przykładem jest chaos przestrzenny i zjawisko rozlewania się miast (Śleszyński 2018).

Celem numeru specjalnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” będzie zdefiniowanie i pogłębiona charakterystyka najbardziej istotnych (z perspektywy badawczej i praktycznej) problemów i wyzwań związanych z planowaniem przestrzennym na obszarach wiejskich, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki. Redakcja „WiR” zaprasza Pana/ią do nadsyłania artykułów, poświęconych w szczególności następującym zagadnieniom:

  • Kluczowe bariery instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne, dotyczące stosowania lokalnych instrumentów planowania przestrzennego na obszarach wiejskich (w szczególności planów przestrzennych i decyzji lokalizacyjnych), dobre praktyki planistyczne dotyczące rozwiązywania konfliktów przestrzennych;
  • Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich a wyzwanie integracji polityk rozwoju;
  • Chaos przestrzenny na obszarach wiejskich i jego konsekwencje;
  • Konflikty przestrzenne na obszarach wiejskich i sposoby ich rozwiązywania;
  • Odrolnienia gruntów rolnych, ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne;
  • Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich;
  • Specyfika problemów związanych z zagospodarowaniem obszarów wiejskich, znajdujących się w bliskim otoczeniu dużych miast, w tym kwestie współpracy miejsko-wiejskiej w rozwiązywaniu problemów przestrzennych na większych obszarach;
  • Inne, powiązane zagadnienia wpisujące się w tematykę tomu specjalnego.

Artykuły obejmujące maksymalnie 40 tys. znaków ze spacjami i przygotowane zgodnie z wytycznymi technicznymi (https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/about/submissions), powinny zawierać odniesienie do problemów systemu planowania przestrzennego na szczeblu krajowym oraz uwzględniać tezy aktualnej (krajowej i międzynarodowej) literatury przedmiotu.

Jesteśmy przekonani, że Pana/i głos w przedmiocie planowania przestrzennego na obszarach wiejskich na łamach kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” byłby niezwykle cenny.

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” jest uznanym w kraju naukowym czasopismem interdyscyplinarnym, poświęconym problematyce wiejskiej; jest platformą wymiany wiedzy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Według Google Scholar Metrics TOP 100, Kwartalnik zajmuje wysoką 14 pozycję wśród najczęściej cytowanych z wszystkich dziedzin czasopism naukowych w Polsce (Indeks h5 = 10), a w aktualnej ocenie punktowej czasopism MEiN „Wieś i Rolnictwo” otrzymało 70 punktów.

Termin składania tekstów: 31 stycznia 2024 r.

Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie z przyjętymi przez redakcję „WiR” zasadami w tym względzie.

Będziemy zaszczyceni mogąc gościć na łamach numeru specjalnego „Wsi i Rolnictwa” artykuł Pana/i.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT – kierownik Katedry Nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego                                                  

Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN – redaktor naczelny „WiR”