Rentowność sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Autor

  • Roma Ryś-Jurek utorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

gospodarstwo rolne, rentowność sprzedaży, Unia Europejska

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie poziomu rentowności sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim dane statystyczne z bazy FADN dla towarowych gospodarstw rolnych. Umożliwiły one analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2009 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i warunków produkcji. Wykonano również badanie dla polskich regionów FADN.

Bibliografia

Brigham E.F., Houston J.F., 2005: Podstawy zarządzania finansami. T. 1. PWE, Warszawa.

FADN 2013 – baza danych (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SGM – czerwiec 2013).

Gołaś Z., 2009: Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie. „Journal of Agribusiness and Rural Development” 1 (11): 75–91.

Goraj L., Mańko S., 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.

Kożuch A., Marcysiak A., Piechowicz B., 2008: Podstawy rachunkowości: podręcznik dla liceum, technikum i szkoły policealnej w zawodach rolnych i gospodarki żywnościowej. Część 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.

Niezgoda D., 2009: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. „Roczniki Nauk Rolniczych” G, 94, 4: 155–165.

Sierpińska M., Jachna T., 2007: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tatka M., 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.

Wasilewski M., Felczak T., 2011: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 91: 49–59.

Wasilewski M., Gałecka A., 2010: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 81: 231–240.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, 2012. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe. „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 88: 195–207.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

232

Strony

161-172

Jak cytować

Ryś-Jurek, R. (2013) „Rentowność sprzedaży w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 161–172. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/473 (Udostępniono: 28 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ