Wyniki produkcyjne, ekonomiczne i finansowe gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i w UE-27 w 2009 roku na podstawie danych FADN

Autor

  • Roma Ryś-Jurek Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Olga Stefko Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

gospodarstwo ogrodnicze, wielkość ekonomiczna, wyniki produkcyjne, ekonomiczne i finansowe

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie wyników produkcyjnych, ekonomicznych i finansowych gospodarstw rolnych zajmujących się uprawami ogrodniczymi według ich wielkości ekonomicznej w Polsce, w porównaniu ze średnimi wynikami dla 27 krajów należących do Unii Europejskiej (UE) w 2009 roku. Badania oparto na danych FADN. W Polsce i w UE-27, w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa ogrodniczego zmieniało się zapotrzebowanie na czynniki produkcji – ziemię, pracę, kapitał oraz relacje między nimi. W 2009 roku średnia wartość produkcji ogółem wypracowana w polskim gospodarstwie ogrodniczym była ok. 2,5-krotnie niższa niż w UE-27, a średnia wartość polskiego dochodu z rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego była niższa o ok. 40% w stosunku do obserwowanej w UE-27. Większe ekonomicznie gospodarstwa ogrodnicze, zarówno w Polsce, jak i w UE-27 miały niższą nadpłynność, wyższą skłonność do zadłużania i lepszą sprawność działania. Ponadto większość wyliczonych wskaźników dla gospodarstw ogrodniczych była korzystniejsza niż dla gospodarstw rolnych ogółem.

Bibliografia

FADN 2012 (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en – czerwiec 2012).

Jabłońska L., 1995: Some aspects of the changes in Polish floriculture in 1980–1992. ”Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture” 17.

Jabłońska L., 2006: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego kwiaciarstwa. „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 510, cz. I. PAN, Warszawa.

Krusze N., 1982: Ogólna ekonomika ogrodnictwa. PWRiL, Warszawa.

Kulawik J., 1995: WskaYniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Studia i Monografie 72, IERiGŻ, Warszawa.

Olewnicki D., 2009: Rola i znaczenie eksportu owoców i warzyw na tle polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 1998–2008. W: Makroekonomiczne uwarunkowania sektora rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Olewnicki D., 2010: Przemiany wybranych czynników ekonomicznych gospodarki sadowniczej i warzywniczej w gospodarce żywnościowej w latach 1980–2008. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 18, Skierniewice.

Poczta W., Średzińska J., 2007: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). W: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Red. H. Manteuffel Szoege. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie (XVII). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ryś-Jurek R., 2008: Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych. Rozprawy Naukowe 391, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Ryś-Jurek R., 2009: Wyniki ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według

ich wielkości ekonomicznej w Polsce i UE-25 w 2006 roku na podstawie danych FADN. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 4.

Stefko O., 2011: Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW, 11 (XXVI), „Problematyka Rolnictwa Światowego” 1.

Stefko O., Łącka I., 2009, Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności. Wydawnictwo UP Pń, Poznań.

Tatka M., 1999: Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – O. w Poznaniu, Poznań.

Wawrzyniak J., 2005: Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwie ogrodniczym. Wydawnictwo Poltext, Poznań.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2010. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

113-129

Jak cytować

Ryś-Jurek, R. i Stefko, O. (2012) „Wyniki produkcyjne, ekonomiczne i finansowe gospodarstw ogrodniczych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i w UE-27 w 2009 roku na podstawie danych FADN”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (156), s. 113–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/401 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ