Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000

Autor

  • Artur Bołtromiuk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/08

Słowa kluczowe:

Natura 2000, programy rolnośrodowiskowe, obszary chronione, gospodarka rolna, wielofunkcyjność

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione relacje między funkcją ochronną a funkcją rolniczą realizowaną na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Siła i charakter oddziaływań rolnictwa na środowisko są bowiem szczególnie istotne na cennych przyrodniczo obszarach wrażliwych na ingerencję człowieka. Omówiono pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze rolnictwa ekstensywnego wspieranego polityką rolną Unii Europejskiej w ramach programów rolnośrodowiskowych, które w niewielkim stopniu ingeruje w procesy przyrodnicze i sprzyja zachowaniu równowagi środowiskowej. Wartość tego typu rolniczego gospodarowania przejawia się głównie w utrzymaniu walorów krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk, co jest niezwykle ważne w odniesieniu do obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Bibliografia

Lachmann L., 2010: Możliwości finansowania ochrony przyrody poprzez wykorzystanie biomasy z bagien biebrzańskich. Maszynopis. RSPB, OTOP, Goniądz.

Matuszkiewicz A.J. i inni, 2000: Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat: Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych. Maszynopis. NFOŚiGW, BPN, Warszawa.

Sidor T., 2010: Doświadczenia BPN z odnową przyrody na gruntach wydzierżawionych. Maszynopis. BPN, Goniądz.

Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy z dnia 25.02.2009 roku w sprawie wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie BPN.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

74

Strony

131-145

Jak cytować

Bołtromiuk, A. (2010) „Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 131–145. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ