Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/05

Słowa kluczowe:

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, obszar NATURA 2000, analiza statystyczna, klasyfikacja, obszary wiejskie

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest określenie poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gmin wiejskich Zielonych Płuc Polski i oraz ich klasyfikacja. Przeprowadzono także grupowanie gmin względem kryterium obszarowego sieci ekologicznej Natura 2000, co stało się podstawą do zbadania wewnętrznej struktury tych grup względem indykatora poziomu rozwoju. Takie ujęcie problemu doprowadziło do sformułowania następujących uogólnień: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, wykazuje tendencje rozwojowe w układzie centrum-peryferia; wysoki poziom oceny sytuacji gospodarczej osiągają gminy o wysokich walorach turystycznych; wyższy poziom rozwoju społecznego przypisany jest do regionów historyczno-etnograficznych (jak np. Kurpie); siła współzależności poziomu rozwoju społecznego z poziomem rozwoju gospodarczego jest większa w grupach gmin o dużym udziale obszarów objętych siecią ochrony przyrody Natura 2000; klasa o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego posiada większy udział w gminach o małym odsetku obszarów Natura 2000, a klasa o wysokim poziomie rozwoju stanowi większy udział w grupie gmin o dużym odsetku obszarów „naturowych”.

Bibliografia

Bański J., 1999: Obszary problemowe w rolnictwie Polski. „Prace Geograficzne” 172.

Bański J., Stola W., 2004: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. „Studia Obszarów Wiejskich” 3.

Bołtromiuk A., 2009: Problemy rozwoju gmin objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. „Wieś i Rolnictwo” 4.

Chojnicki Z., Czyż T., 1991: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. „Biuletyn KPZK PAN” 153.

Eberhardt P., 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. „Prace Geograficzne” 148.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M., 2009: Rola samorządów gminnych w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Maszynopis. IRWIR PAN, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego. W: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M., 2009: Rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie przestrzenne. W: Turystyka we współczesnej gospodarce. Red. W. Deluga. Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Stola W., 1991: Zróżnicowanie funkcjonalne gmin Polski. „Przegląd Geograficzny” 63, 3–4.

Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej, 2006. Red. A. Stasiak. „Biuletyn KPZK PAN” 228.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

58

Strony

93-105

Jak cytować

Stanny, M. (2010) „Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 93–105. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/05.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>