Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności

Autor

  • Monika Stanny Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/15

Słowa kluczowe:

polityka spójności, rozwój lokalny, zróżnicowanie przestrzenne

Abstrakt

Podstawowym problemem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy prowadzona w okresie poprzedzającym akcesję z UE polityka spójności w rzeczywistości zmniejsza różnice rozwojowe występujące w kraju, czy też występuje tendencja do powiększania się ich w wyniku działania innych czynników, takich jak renta położenia czy większa atrakcyjność lokalizacyjna obszarów o rozwiniętej infrastrukturze. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano poprzez określenie zróżnicowania poziomu rozwoju oraz zróżnicowania dynamiki przemian prorozwojowych.

Bibliografia

Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, 1995. Red. I. Frenkel, A. Rosner. Polskie Towarzystwo Demograficzne, IRWiR PAN, Warszawa.

Bank Danych Regionalnych (BDR), 2002–2004. GUS, Warszawa.

Bański J., 1999: Obszary problemowe w rolnictwie polskim. „Prace Geograficzne” 172.

Bański J., 2006: Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa.

Grosse T.G., 2002: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. „Studia Regionalne i Lokalne” 1.

Heffner K., 2003: Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce. W: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Red. A. Bołtromiuk. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

Narodowy Spis Powszechny (NSP) 2002. GUS, Warszawa.

Raport SAPARD, 2006. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Sprawozdawczości i Analiz, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2007: Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M., 2007: Zróżnicowanie struktur demograficznych a stopień zrównoważenia rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. W: Prognozowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Red. K. Malik. Politechnika Opolska, Samorząd Woj. Opolskiego, KND PAN, KNoPiPS PAN, KPZK PAN, Opole.

Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, 2002. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., 2003: Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju. W: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Red. A. Bołtromiuk. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, 2007. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

83

Strony

246-257

Jak cytować

Stanny, M. (2009) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 246–257. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/15.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>