Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi

Autor

  • Barbara Perepeczko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/05

Słowa kluczowe:

migracja zarobkowa, mieszkańcy wsi

Abstrakt

W ostatnich latach mieszkańców wsi charakteryzuje duża dynamika zachowań migracyjnych za granicą. Istnieje ciągle duży potencjał migracyjny, wynikający z nadwyżek zasobów pracy i słabości lokalnych rynków pracy oraz niższych niż w miastach dochodów ludności. Mimo pogarszającej się opłacalności pracy za granicą i poprawy warunków w kraju (mniejsze bezrobocie, opłaty obszarowe dla rolników) tendencja do migracji trwa. Mieszkańcy wsi, w tym rolnicy, mają szczególne predyspozycje do zarabiania na niższych segmentach rynków pracy, wynikające z pewnych cech ich etosu i postawy oraz umiejętności. Niektóre z tych cech nie charakteryzują młodszego pokolenia, które kształci się, by w przyszłości móc zająć lepszą pozycję na rynkach pracy w kraju lub za granicą.

Bibliografia

Czaja D., 2007: Paradoks prowincji. W: Pochwała prowincji. LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej.

Frenkel I., 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych – według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. IRWiR PAN, Warszawa.

Goraj L., 2006: Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2006 roku. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1.

Górniak K., 2007: W kręgu lokalności. W: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Red. M. Wieruszewska. IRWiR PAN, Warszawa.

Grzelak J., 2006: Polska wieś – czy bezradna? W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.

Kaczmarczyk P., 2005: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.

Kaleta A., 2005: Wielozawodowość na obszarach wiejskich. W: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Red. K. Gorlach, G. Foryś. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., 2006: Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. IERiGŻ-PIB 28.

Kochanowski J., 2006: Migracja zarobkowa obywateli polskich w świetle działań Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Maszynopis referatu z konferencji 3–5.10.2006 w Radziejowicach.

Okólski M., 2001: Mobilność przestrzenna a perspektywy koncepcji migracji niepełnej. W: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Red. E. Jaźwińska, M. Okólski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Parzuchowski L., Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., 2007: Rodzinne gospodarstwo wysokotowarowe. „Nowe Życie Gospodarcze” 19/451.

Piore M.J., 1979: Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511572210

Praca Polaków za granicą, 2007. Komunikat z badań CBOS.

Rocznik demograficzny 2006. GUS, Warszawa.

Rocznik demograficzny 2007. GUS, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2007: Uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014–2020. „Nowe Życie Gospodarcze", listopad.

Thomas W.I., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. LSW, Warszawa.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, 2007. Red. M. Wieruszewska. IRWiR PAN, Warszawa.

UK: Wyższe kary dla zatrudniających nielegalnie, 2007. „Biuletyn Migracyjny” 15.

Wasielewski K., 2006: Drogi „do” i „od” wiejskiej inteligencji. W: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

72-85

Jak cytować

Perepeczko, B. (2008) „Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 72–85. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/05.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ