Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych

Autor

  • Barbara Perepeczko Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/10

Słowa kluczowe:

środowisko przyrodnicze, obszary chronione, postawa proekologiczna, mieszkańcy wsi, władze lokalne, ograniczenia, poglądy, działania

Abstrakt

Artykuł zawiera prezentację wybranych wyników badań nad świadomością ekologiczną mieszkańców wsi położonych w gminach objętych siecią Natura 2000. Pierwsza część dotyczy rozkładu wskaźnika postaw proekologicznych, który ukazuje kategorie badanych, szczególnie uwrażliwionych i zorientowanych w sprawach środowiska przyrodniczego. Druga część przedstawia ich opinie o stanie najbliższego środowiska. Badani są zwolennikami ochrony środowiska w swojej okolicy, której piękno doceniają. Sądzą, że postawy i zachowania mieszkańców oraz działalność władz lokalnych są najważniejsze dla jego stanu, a związane z ochroną ograniczenia powinny być rekompensowane w postaci szczególnych przywilejów, nie tylko finansowych. Poglądy mieszkańców nie zawsze są spójne i nie zawsze znajdują potwierdzenie w ich codziennej praktyce.

Bibliografia

Bański J., 2008: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008, 2008. Red. K. Kamieniecki, B. Wójcik. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009, 2009. Red. K. Kamieniecki, B. Wójcik. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Beck U., 2004: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Bołtromiuk A., 2009: Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa – raport z badań 2009. InE, Warszawa.

Bołtromiuk A., Burger T., 2008: Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Borawska B., Gliński P., Sadowski A., 2002: Zielone Płuca Polski w opinii mieszkańców północno-wschodniej Polski. Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Broda J., Pluskiewicz W., 1993: Świadomość ekologiczna i wartościowanie przyrody. Habex-Universum, Gliwice.

Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Burger T., 2005: Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.

Czy Polacy dbają o środowisko naturalne? Komunikat z badań, 2008. CBOS, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 2009: Wieś i rolnictwo cztery lata po akcesji – początek procesu transformacji. W: Warunki życia i satysfakcja Polaków. Red. K. Zagórski. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Gorlach K., 2004: Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Górny M., 1995: Założenia proekologicznego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. „Wieś i Rolnictwo” 3.

Halamska M., 2009: Uwagi o naturze wiejskości i sposobie jej definiowania. W: Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje. Red. G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Józwiak W., 2009: Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja? „Wieś i Rolnictwo” 1. DOI: https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/02

Kocik L., 2000: Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Społeczno-kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Liro A., 2006: Środowisko przyrodnicze wsi. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FAPA, Warszawa.

Majewski E., Perepeczko B., 2001: Rolnicy, ich postawy i poglądy. W: Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań. Red. E. Majewski. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Macnaghten Ph., Urry J., 2005: Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Myczkowski Z., 2009: O potrzebie zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. W: Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo. Red. R. Janikowski, K. Krzysztofek. Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.

Osiniak T., Poskrobko B., Sadowski A., 1993: Wigierski Park Narodowy i jego mieszkańcy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok – Kraków.

Pawlikowski J.G., 1913: Kultura a natura. Lamus, Warszawa.

Perepeczko B., 2009: Przyroda jako rdzeń wiejskiego produktu turystycznego. W: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.

Perepeczko B., Pieniążek W., 2000: Kryteria ekonomiczne, ekologiczne i etyczne zrównoważonego rozwoju – sprzeczność, komplementarność czy synergia? Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej” 40. DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2000.40.35

Polska wieś i rolnictwo, 2006. PENTOR, Warszawa.

Poskrobko B., 1990: Wybrane aspekty świadomości ekologicznej mieszkańców Białostocczyzny. T. 9. Region Białostocki, Białystok.

Sychut L., Chmielewski T.J., 1990: Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów chronionych.

Przegląd i prezentacja wyników. „Przestrzenne Zagospodarowanie Obszarów Chronionych” 1.

Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „zielonych” w Polsce, 1999. Red. W. Mirowski, P. Gliński. IFiS PAN, Warszawa.

Tobera P., 1984: Społeczeństwo i środowisko przyrodnicze: zarys problematyki socjoekologicznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Urry J., 2009: Socjologia mobilności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wieruszewska M., 1992: Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją. IRWiR PAN, Warszawa.

Wódz J., 1990: Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnego Śląska. W: Problemy świadomości ekologicznej. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.

Żylicz T., 2008: Przede wszystkim wyceniać. „Aura” 9.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

60

Strony

157-170

Jak cytować

Perepeczko, B. (2010) „Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 157–170. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/10.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ