Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)

Autor

  • Danuta Guzal-Dec dr Danuta Guzal-Dec, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska, danuta_guzal-dec@wp.pl
  • Magdalena Zwolińska-Ligaj dr Magdalena Zwolińska-Ligaj, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska, m.zwolinska-ligaj@dydaktyka.pswbp.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032017/05

Słowa kluczowe:

lokalne grupy działania, lokalne strategie rozwoju, wiejskie miejsca pracy, rozwój wielofunkcyjny

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie roli lokalnych grup działania (LGD) w ramach programu Leader w kreowaniu przedsiębiorczości i miejsc pracy w województwie lubelskim. Osiągnięciu celu służyło sformułowanie następujących hipotez badawczych: LGD funkcjonujące na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz kreowania przedsiębiorczości i odgrywają niewystarczającą rolę w stymulowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli wszystkich 22 LGD funkcjonujących w badanym regionie. Wyniki ujawniły niewielką skalę projektów ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich i niewystarczające zaangażowanie w realizację projektów w sektorze bioekonomii, który jest kluczową inteligentną specjalizacją regionu. Rolę badanych LGD w kontekście tworzenia miejsc pracy należy ocenić jako nieznaczną – sytuacja ta wymaga przyjęcia kierunków dywersyfikacji wynikających ze strategicznych dokumentów rozwoju regionu, w tym szczególnie z Regionalnej Strategii Innowacji.

Downloads

Pages

97-120

Jak cytować

Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2017) „Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)”, Wieś i Rolnictwo, (3 (176), s. 97-120. doi: 10.7366/wir032017/05.

Numer

Dział

Artykuły