Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)

Autor

  • Danuta Guzal-Dec dr Danuta Guzal-Dec, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska, danuta_guzal-dec@wp.pl
  • Magdalena Zwolińska-Ligaj dr Magdalena Zwolińska-Ligaj, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska, m.zwolinska-ligaj@dydaktyka.pswbp.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032017/05

Słowa kluczowe:

lokalne grupy działania, lokalne strategie rozwoju, wiejskie miejsca pracy, rozwój wielofunkcyjny

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie roli lokalnych grup działania (LGD) w ramach programu Leader w kreowaniu przedsiębiorczości i miejsc pracy w województwie lubelskim. Osiągnięciu celu służyło sformułowanie następujących hipotez badawczych: LGD funkcjonujące na obszarach wiejskich województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy oraz kreowania przedsiębiorczości i odgrywają niewystarczającą rolę w stymulowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawicieli wszystkich 22 LGD funkcjonujących w badanym regionie. Wyniki ujawniły niewielką skalę projektów ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich i niewystarczające zaangażowanie w realizację projektów w sektorze bioekonomii, który jest kluczową inteligentną specjalizacją regionu. Rolę badanych LGD w kontekście tworzenia miejsc pracy należy ocenić jako nieznaczną – sytuacja ta wymaga przyjęcia kierunków dywersyfikacji wynikających ze strategicznych dokumentów rozwoju regionu, w tym szczególnie z Regionalnej Strategii Innowacji.

Bibliografia

Anderson C.R., Brushett L., Gray T.W., Renting H. (2014). Working together to build cooperative food systems. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 4 (3), 3–9.

Becla A., Czaja S. (2014). Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych. Optimum: Studia Ekonomiczne, 2 (68), 16–28.

Bosworth G., Annibal I., Carroll T., Price L., Sellick J., Shepherd J. (2016). Empowering local action through neo-endogenous development: The case of LEADER in England. Sociologia Ruralis, 56 (3), 427–449.

Dargan L., Shucksmith M. (2008). LEADER and innovation. Sociologia Ruralis, 48 (3), 271–294.

Ekosgen (2011). National impact assessment of leader report for DEFRA.

Elliott J. (2010). DEFRA: Rural development programme for England 2007–2013: mid-term evaluation, (1), Hyder and ADAS.

Guzal-Dec D. (2014). Partnerstwa międzysektorowe – lokalne grupy działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (4), 109–114.

Guzal-Dec D. (2016a). Leader initiative as a factor of social innovations in the development of the environmentally valuable areas of Lublin Region (Poland). In: K. György (ed.). XV Nemzetközi Tudományos Napok “Innovációs kihívások és lehetösé 2014–2020 között: a tudományos napok publikaćiói” (pp. 605–613). Gyöngyös: Károly Róbert Föiskola.

Guzal-Dec D. (2016b). Local Action Groups in the development of rural areas in Lubelskie voivodeship (Poland). Proceedings of the 2016 International Conference „Economic Science for Rural Development”, (42), Jelgava, LLU ESAF, 21–22 April, 65–71.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2015). Propozycja modelu instytucjonalno-organizacyjnego wsparcia wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesach stymulowania rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. In: D. Guzal-Dec, A. Siedlecka, M. Zwolińska-Ligaj, Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego (pp. 267–273). Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2016). The impact of Leader Programme on entrepreneurship and employment in the context of multifunctionality of rural areas. A case study of UE peripheral region (Lublin voivodeship, Poland). http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249763/2/160_EAAE_Seminar_Guzal-Dec_Zwoli%C5%84ska-Ligaj_4_12_16_fin.pdf [accessed: 15.01.2017].

http://www.ksow.pl [accessed: 10.05.2016].

Implemenation of the Leader approach for rural development, Special Report 5 (2010), European Court of Auditors.

Katalog LGD – lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich (2012). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kisiel R., Gierwiatowska M. (2013). Functioning of the Polish LAG in the Context of the Leader Initiative. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 12 (3), 39–50.

Kovách I. (2000). LEADER, a new social order, and the Central- and East-European Countries. Sociologia Ruralis, 40 (2), 181–189.

Krievina A., Leimane I., Melece L. (2015). Role of Local Action Groups in addressing regional development and social problems in Latvia. Research for rural development, 2, 146–153.

Labianca M., De Rubertis S., Belligiano A., Salento A. (2016). Innovation in rural development in Puglia, Italy: Critical issues and potentialities starting from empirical evidence. Studies in Agricultural Economics, 118, 38–46. Lafleur M., Merrien A.M. (2012). The Socio-Economic Impact of Cooperatives and Mutual. IRECUS.

Leszczewska K. (2010). Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, 17, 215–225.

Miszczuk A. (2013). Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum. Nardone G., Sisto R., Lopolito A. (2010). Social capital in the LEADER initiative: A methodological approach. Journal of Rural Studies, 26 (1), 63–72.

Nembhard J.G. (2014). Benefits and impacts of cooperatives. Grassroots Economic Organizing (GEO) Newsletter, 2, Theme 18.

Raport końcowy. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007–2013 (2012), http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/LGD_raport_poprawiony_ost_bis_10_09_2012.pdf [accessed: 20.06.2016].

Raport końcowy. Ocena wpływu PROW 2007–2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER (2016). http://www.minrol.gov.pl/Wsparcierolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Dokumenty-analizyraporty/Analizy-i-raporty [accessed: 20.06.2016].

Teilmann K. (2012). Measuring social capital accumulation in rural development. Journal of Rural Studies, 28, 458–465.

Terluin I.J. (2001). Rural Regions in the EU: Exploring Differences in Economic Development. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Zwolińska-Ligaj M. (2015a). Functional classification of rural areas in the Lubelskie Voivodship including their natural values. Barometr Regionalny, 13 (1), 67–75.

Zwolińska-Ligaj M. (2015b). Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW w Białej Podlaskiej.

Liczba pobrań artykułu

115

Strony

97-120

Jak cytować

Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2017) „Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (176), s. 97–120. doi: 10.53098/wir032017/05.

Numer

Dział

Artykuły