Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną

Autor

  • Danuta Guzal-Dec Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Magdalena Zwolińska-Ligaj Autorka jest pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/11

Słowa kluczowe:

samorządy gminy, Natura 2000, rozwój gminy, opinie przedstawicieli samorządu terytorialnego dotyczące obszarów Natura 2000

Abstrakt

W opracowaniu zostały przedstawione postawy przedstawicieli samorządów gminnych objętych siecią Natura 2000 wobec problemów ochrony środowiska oraz rangi problemów środowiskowych w procesie zarządzania rozwojem gminy ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat oddziaływania sieci Natura 2000 na rozwój lokalnych gospodarek. Badani przedstawiciele samorządu wyrazili niejednoznaczne opinie (zarówno negatywne jak i pozytywne) dotyczące konsekwencji objęcia terenu gminy siecią Natura 2000. Jak się wydaje, źródłem negatywnego postrzegania Natury 2000 w dużej mierze jest brak informacji oraz przedmiotowe potraktowanie samorządów w procesie wyznaczania obszarów „naturowych”. Podkreślić należy, że przedstawiciele samorządów terytorialnych dostrzegają potencjalną rolę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu rozwoju gminy, jednak na obecnym etapie funkcjonowania sieć Natura 2000 budzi istotne zastrzeżenia, które przesłaniają potencjalne korzyści.

Bibliografia

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjącego ptactwa.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. nr 92 poz. 880, z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

46

Strony

171-186

Jak cytować

Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2010) „Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 171–186. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/11.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ