Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]

Autor

  • Krystyna Szafraniec prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, krystyna.szafraniec@umk.pl
  • Paweł Szymborski mgr Paweł Szymborski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, Polska, pawelszymborski89@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042016/06

Słowa kluczowe:

rynek pracy, młodzież wiejska, kraje postkomunistyczne

Abstrakt

Przedmiotem analiz jest proces wchodzenia na rynek pracy, rozpatrywany w odniesieniu do młodzieży wiejskiej wybranych postkomunistycznych krajów (Polski, Rumunii, Rosji, Chin i Wietnamu). Podstawą źródłową są różnego typu dane zastane (monografie naukowe, raporty krajowe i międzynarodowe, statystyki urzędowe) gromadzone w projekcie międzynarodowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce. Przejście od edukacji do satysfakcjonującego zatrudnienia, które współcześnie zajmuje ludziom młodym niemal całą trzecią dekadę życia, jest tylko zewnętrznym przejawem zmian, jakie zachodzą na rynkach pracy w całym świecie. Polska reprezentuje w analizowanej grupie krajów jedyny przypadek, gdzie zarówno korzystanie z nowych ofert edukacyjnych, jak i pozytywne wartościowanie życia na wsi pojawia się w skali niespotykanej w innych krajach, niemniej i tutaj szans życiowych młodzi ludzie upatrują w miastach, gdzie stają do trudnej rywalizacji o zatrudnienie. Młodzież wiejska we wszystkich analizowanych krajach zazwyczaj reprezentuje typ karier chaotycznych, sytuujących ją w segmentach pracy nieformalnej, tymczasowej lub samozatrudnienia.

Bibliografia

Balica M. (2014). Rural-urban disparities in education – Romania. Materials (pptx presentation) from Polish and Romanian seminar organised in October 2014 in the Institute of Agriculture at the Romanian Academy, Bucharest.

Boyadjieva P., Ilieva-Trichkova P. (2015). Institutional Diversity and Graduate Employability. In: R.M.O. Pritchard, M. Klumpp, U. Teichler (eds), Diversity and Excellence in Higher Education: Can the Challenges be Reconciled? (pp. 153–171). Rotterdam: SensePublishers.

Catrina S. (2015). Lines of division and threats of social cohesion – towards the question on the role of youth in transition processes and social changes. Materials (pptx presentation) from the international seminar organised within NCN project in May 2015 in Sopot.

Chan C.K.-C., Ngai P. (2009). The making of a new working class? A study of collective actions of migrant workers in South China. China quarterly, June, 198, 287–303; http://burawoy.berkeley.edu/Public%20Sociology,%20Live/Pun%20Ngai/PunNgai.Protest.China%20Quarterly.pdf [accessed: 14.08.2016].

China Youth Employment Report – Analysis Report of China’s Survey on School to Work Transition. (2005). Youth Employment Network Office China Research Institute of Labor Sciences of Ministry of Labor and Social Security, International Labor Organization; http://www.ilo.org/beijing/what-we-do/publications/WCMS_158641/lang--en/index.htm [accessed:14.08.2016].

Chunling L. (2015). NEET phenomenon of youth after 80th and 90th in China. Journal of Chinese Youth Social Science, 4, p. 139 [in Chinese].

CIA database. The world fact book. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [accessed: 14.08.2016].

Czarnowski S. (2006 [1935]). Ludzie zbędni w służbie przemocy. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 7, 95–101.

Elder S., Haas H., Principi M., Schewel K., International Labour Office. (2015). Youth and rural development: Evidence from 25 school-to-work transition surveys. Geneva: ILO; http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_360558.pdf [accessed: 14.08.2016].

EUROSTAT database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [accessed: 14.08.2016]. Hu Z., Peng X. (2015). Household changes in contemporary China: an analysis based on the four recent censuses. The Journal of Chinese Sociology, 2 (1), 1–20.

http://farmsubsidy.openspending.org [accessed: 14.08.2016].

International Labour Office. (2015). Global employment trends for youth 2015: Scaling up investments in decent jobs for youth. Geneva.

Ilieva-Trichkova P., Boyadjieva P. (2014). Dynamics of inequalities in access to higher education: Bulgaria in a comparative perspective. European Journal of Higher Education, 4 (2), 97–117.

ILOSTAT database, www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject [accessed: 14.08.2016]

Knieć W. (2012). Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski: Analiza socjologiczna. Toruń: Wydawnictwo Nukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nowak L., Zakład Wydawnictw Statystycznych. (2013). Ludność Stan i struktura demograficzno-społeczna: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych; http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-stan-i-struktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,16,1.html [accessed: 14.08.2016]

Mukhanova M.N. (2014). Rural youth in Russia: Their status and prospects for development. Eastern European Countryside, 1, 125–150.

Nguyen An Ha. (2015). Youth participation in the adulthood, materials gathered for the purposes of the seminar within the frameworks of project Młodzież w krajach postkomunistycznych. May 2015: Sopot.

Nurzyńska I. (2016). Polska wieś i rolnictwo jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej. In: J. Wilkin, I. Nurzyńska (eds), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Warszawa: FDPA.

Survey assessment of Vietnamese youth 2: SAVY 2. 2010. Hanoi: General Office of Population and Family Planning.

Tang J. (2016). “Lost at the starting line”: a reconsideration of educational inequality in China, 1978–2008. The Journal of Chinese Sociology, 3 (1), 8; https://doi.org/10.1186/s40711-016-0028-z [accessed: 14.08.2016].

Tudor M.M. (2014). Romanian rural youth – socio-economic resilience factor. Materials (pptx presentation) from the international scientific conference: Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy, organised on 4–5 July 2014 by the University of Agriculture in Kraków.

Umbreş R., Sandu D., Stoica C.A. (2014). Romanian Youth: concerns, aspirations, attitudes and life style. Research report by the Center for Urban and Regional Sociology. CURS for Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES); http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12141.pdf [accessed: 14.08.2016].

UN HABITAT & IESCO. (2015). China State of urban youth report 2014–2015. Equity employment and youth development in China. Overview and summary of findings; http://unhabitat.org/china-state-of-urban-youth-report-2014-2015 [accessed: 14.08.2016].

United Nations. (2006). Guide to the implementation of the World Programme of Action for Youth: Recommendations and ideas for concrete action for policies and programmes that address the everyday realities and challenges of youth. New York.

United Nations. (2014). Demographic Yearbook 2014; http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm [accessed: 14.08.2016].

Wasielewski K. (2013). Młodzież wiejska na uniwersytecie – droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Wilkin J. (2010). Czy paradygmat wielofunkcyjnego rolnictwa zrewolucjonizuje europejska politykę rolną? Podsumowanie badań i wnioski praktyczne. In: J. Wilkin (ed.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wilkin J., Nurzyńska I. (eds) (2016). Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Warszawa: FDPA.

Xi J., Xia Y. (2006). Introduction to Chinese Youth (with a Commentary). DigitalCommons@University of Nebraska – Lincoln; http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=cyfsfacpub [accessed: 14.08.2016]

Zhang J. (2004). China’s Skill Assessment System. Institute of Population and Labor Economics Chinese Academy of Social Sciences; http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1126210664195/1636971-1126210694253/China_Skills_Assessment.pdf [accessed: 14.08.2016].

Liczba pobrań artykułu

110

Strony

101-121

Jak cytować

Szafraniec, K. i Szymborski, P. (2016) „Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 101–121. doi: 10.53098/wir042016/06.