Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Autor

  • Jerzy Bański Autor jest pracownikiem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, otoczenie biznesu, obszary wiejskie, rozwój przedsiębiorczości

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest instytucjom otoczenia biznesu, a jego podstawowym celem jest ocena ich roli w rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Oceniona została przede wszystkim współpraca przedsiębiorstw wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu oraz stopień przydatności oferowanych przez nie usług. Badanie wykonano w ramach projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich. Uzyskane wnioski wskazują, że potencjał instytucji otoczenia biznesu nie jest dostatecznie wykorzystany na wsi. Z ich usług korzysta tylko przeciętnie co 4–5 firma na wsi. Najlepiej znane wśród przedsiębiorców są ośrodki doradztwa rolniczego, z którymi współpracę deklaruje 56% przedsiębiorców. Ponad 30% pytanych stwierdziło, że informacja na temat oferty instytucji otoczenia biznesu jest niedostateczna. Poprawa efektywności wymaga przede wszystkim promocji oferowanych usług i likwidacji barier proceduralnych

Bibliografia

Bański J., 2008: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegląd Geograficzny nr 80, 2, s. 199–222.

Czapiewski K., Janc K., 2012: Rola wiedzy na wsi – edukacja a praca, [w:] Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, W. Kamińska, K. Heffner (red.). Studia KPZK PAN, nr 145, s. 278–301, Warszawa.

Dutkowski M., Gawlikowska-Hueckel K., 2000: Sytuacja społeczno-gospodarcza nowych województw. IBnGR, Gdańsk.

Floriańczyk Z., Krzysztof J., Czapiewski K., 2012: The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector. Geographia Polonica nr 85, 1, s. 45–56.

Gałązka A., Mync A., 1999: Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach przygranicznych w warunkach otwierających się granic, [w:] Rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, A. Mync, R. Szul (red.). Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 42–111.

Górzyński M., Pander W., Koć P., 2006: Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu. PARP, Warszawa.

Kamińska W., 2006: Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Prace Geograficzne, 2003, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kamińska W., 2011, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, W. Kamińska, K. Heffner (red.). Studia KPZK PAN, 133, Warszawa, s. 103–127.

Kłodziński M., 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., 2010: Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2 (147), IRWiR PAN, Warszawa, s. 20–34.

Kołodziejczak A., 2013: Wpływ wsparcia finansowego UE na poziom rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2007–2012. Studia KPZK PAN (w druku).

Kołodziejczyk D., 1995: Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Wiadomości Statystyczne nr 3.

Rosner A. (red.), 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.

Szopiński W., 2004: Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1015, 2, s. 311–316.

Tabor K., 2010: Przestrzeń doradztwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, K. Krzyżanowska (red.). SSGW, Warszawa, s. 125–141.

Wasilewski A. (red.), 2011: Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Program Wieloletni 2011–2014. IERiGŻ, 14, Warszawa.

Wojewoda I., 2002: Aktywizacja działalności pozarolniczej w walce z bezrobociem na wsi. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 941, 2, s. 476–482.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

142

Strony

139-149

Jak cytować

Bański, J. (2015) „Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 139–149. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/573 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).