Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013

Autor

  • Izasław Frenkel Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

ludność wiejska, zatrudnienie, bezrobocie: dynamika, czynniki zmian, struktury

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę podstawowych tendencji zmian demograficznych oraz zatrudnienia i bezrobocia na wsi w latach 2010–2013 porównawczo z wcześniejszymi tendencjami od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W odniesieniu do zmian ludnościowych przedmiotem analizy są w szczególności czynniki demograficzne zmian liczby ludności wiejskiej (ruch naturalny, migracje wieś–miasto i migracje zagraniczne), tendencje zmian dzietności i trwania życia oraz struktury ludności wiejskiej według płci, wieku i cech edukacyjnych. W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy analizowane są głównie tendencje zmian wskaźników zatrudnienia i bezrobocia, zmiany struktury zatrudnienia według działów gospodarczych (rolnictwo – działy nierolnicze) i charakteru zatrudnienia (pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek) oraz zmiany struktury populacji pracujących i bezrobotnych według cech demograficznych i poziomu wykształcenia. Tendencje obserwowane na polskiej wsi konfrontowane są ze zmianami zachodzącymi w polskich miastach i w innych krajach Unii Europejskiej. Podstawę statystyczną analizy stanowią głównie dane GUS, pochodzące z bieżącej statystyki demograficznej, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz statystyki urzędów pracy. Wykorzystano także wyniki Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2002 i 2011 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Porównania międzynarodowe przeprowadzono na podstawie danych Eurostatu.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

33-62

Jak cytować

Frenkel, I. (2015) „Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w latach 2010–2013”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 33–62. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/568 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).