Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007

Autor

  • Izasław Frenkel Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/03

Słowa kluczowe:

zatrudnienie, dochody, wiek, płeć, wykształcenie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych w świetle danych reprezentacyjnych badań struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005 i 2007. Przedmiotem analizy zatrudnienia były w szczególności zmiany liczby pracujących w gospodarstwach rolnych w podziale na pracujących wyłącznie, głównie i dodatkowo w gospodarstwie oraz struktury każdej z tych populacji według cech demograficznych i poziomu wykształcenia. W odniesieniu do dochodów skoncentrowano się na analizie zmian w strukturze gospodarstw domowych według głównego źródła dochodów, wyodrębniając m.in. dochody z działalności rolniczej, pracy najemnej, pozarolniczej działalności gospodarczej i źródeł niezarobkowych, w tym emerytur i rent. Zarówno zmiany zatrudnienia, jak i dochodów analizowane były w zróżnicowaniu według grup obszarowych gospodarstw rolnych. Oceniając w konkluzji przedstawione tendencje zmian, uznano, że na ogół zmierzały one w pożądanym kierunku: zmniejszyła się ogólna liczba pracujących w gospodarstwie, zwiększył się odsetek pracujących poza gospodarstwem i odsetek gospodarstw uzyskujących dochody z tej pracy, wzrósł poziom wykształcenia użytkowników gospodarstw. Podstawą tych zmian było głównie zmniejszenie się liczby gospodarstw i poprawa ich struktury obszarowej, wzrost popytu na pracę poza rolnictwem oraz rozwój szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym.

Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006. GUS, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.

Frenkel I., 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych – według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. „Monografie i Studia” 1. IRWiR PAN, Warszawa.

Frenkel I., 2009: Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia ludności w gospodarstwach rolnych. W: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. „Studia Obszarów Wiejskich” 16. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

50-66

Jak cytować

Frenkel, I. (2009) „Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 50–66. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/03.