Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007

Autor

  • Izasław Frenkel Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

zatrudnienie, dochody, wiek, płeć, wykształcenie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w indywidualnych gospodarstwach rolnych w świetle danych reprezentacyjnych badań struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005 i 2007. Przedmiotem analizy zatrudnienia były w szczególności zmiany liczby pracujących w gospodarstwach rolnych w podziale na pracujących wyłącznie, głównie i dodatkowo w gospodarstwie oraz struktury każdej z tych populacji według cech demograficznych i poziomu wykształcenia. W odniesieniu do dochodów skoncentrowano się na analizie zmian w strukturze gospodarstw domowych według głównego źródła dochodów, wyodrębniając m.in. dochody z działalności rolniczej, pracy najemnej, pozarolniczej działalności gospodarczej i źródeł niezarobkowych, w tym emerytur i rent. Zarówno zmiany zatrudnienia, jak i dochodów analizowane były w zróżnicowaniu według grup obszarowych gospodarstw rolnych. Oceniając w konkluzji przedstawione tendencje zmian, uznano, że na ogół zmierzały one w pożądanym kierunku: zmniejszyła się ogólna liczba pracujących w gospodarstwie, zwiększył się odsetek pracujących poza gospodarstwem i odsetek gospodarstw uzyskujących dochody z tej pracy, wzrósł poziom wykształcenia użytkowników gospodarstw. Podstawą tych zmian było głównie zmniejszenie się liczby gospodarstw i poprawa ich struktury obszarowej, wzrost popytu na pracę poza rolnictwem oraz rozwój szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

25

Strony

50-66

Jak cytować

Frenkel, I. (2009) „Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 50–66. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/159 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA