Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy wspólnej polityki rolnej

Autor

  • Michał Soliwoda Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo finansowe, wspólna polityka rolna, kondycja finansowa, finanse rolnictwa

Abstrakt

Celem opracowania jest próba oceny oddziaływania wspólnej polityki rolnej (WPR) na bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce. W ramach realizacji celu głównego przyjęto dwa zadania robocze: 1) usystematyzowanie podejść teoretycznych i metodycznych dotyczących bezpieczeństwa finansowego (z uwzględnieniem specyfiki gospodarstw rolniczych), 2) rozpoznanie oddziaływania wybranych instrumentów WPR na bezpieczeństwo finansowe tych podmiotów w Polsce. Osią rozważań jest następująca teza: WPR, uwzględniająca w coraz większym stopniu aspekty środowiskowe oraz zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, ukształtowała złożony mechanizm zapewnienia/poprawy bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolniczych kosztem zmniejszonej konkurencyjności międzynarodowej sektora rolnego. Wykorzystano wyniki analiz statystycznych IERiGŻ-PIB, w celu zilustrowania wpływu instrumentów WPR na wybrane wskaźniki bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolniczych. Ponadto wykorzystano dane pierwotne – opinie panelu eksperckiego, tworzonego przez ekonomistów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę dokumentacyjną oraz opis statystyczny. WPR powinna w większym stopniu kształtować instrumentarium polityki dochodowej, tak aby uwypuklić rolę zarządzających gospodarstwami rolniczymi w podejmowaniu decyzji finansowych, szczególnie związanych z kształtowaniem płynności finansowej i wypłacalności. Co więcej, niezbędny będzie kurs ku aktywizacji rolników do generowania dochodu rolniczego głównie na bazie transakcji rynkowych.

Downloads

Pages

45-55

Jak cytować

Soliwoda, M. (2014) „Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy wspólnej polityki rolnej”, Wieś i Rolnictwo, (3 (164), s. 45-55. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/509 (Udostępniono: 26listopad2020).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA