Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce

Autor

  • Teresa Nowogródzka Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Stanisław Szarek Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Marian Podstawka Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Słowa kluczowe:

gospodarstwo ekologiczne, ekonomika produkcji, towarowość

Abstrakt

Zbadano towarowość produkcji w gospodarstwach ekologicznych w Polsce. Stwierdzono, że wartość tego wskaźnika wyniosła niespełna 43%. W badanej zbiorowości odnotowano duży odsetek gospodarstw nietowarowych oraz o towarowości nieprzekraczającej 20%. Przeciętny dochód rolniczy przekraczał 23 tys. zł na gospodarstwo i był uzależniony od towarowości produkcji. Produkcja w gospodarstwach do 10 ha UR była niedochodowa. Czynnikami mającymi najistotniejszy wpływ na dochodowość badanych gospodarstw ekologicznych były: powierzchnia trwałych użytków rolnych, obsada zwierząt, wartość produkcji towarowej, nakłady na produkcję roślinną, liczba form sprzedaży. Afiliacja:Autorzy są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (e-mail: szarek@uph.edu.pl)

Bibliografia

Golinowska M., 2012: Developments of organic farms production in Poland. ”Journal of Agribusiness and Rural Development”3 (25): 113–123.

Grzelak A., 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań.

Janowska-Biernat J., Golinowska M., 2006: Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 1990–2005. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 540: 195–202.

Komorowska D., 2012: Intensywność produkcji i wyniki produkcyjne wybranych typów gospodarstw ekologicznych. „Roczniki Naukowe SERiA” 5: 107–112.

Kondratowicz-Pozorska J., 2006: Analiza uwarunkowań rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 540: 227–234.

Koreleska E., 2006: Rolnictwo ekologiczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 540: 241–246.

Marcysiak A., 2006: Zróżnicowanie zakresu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w układzie terytorialnym. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 540: 311–318.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010, 2011. IJHARS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, 2010. GUS, Warszawa.

Sowula-Skrzyńska E., Okularczyk S., 2006: Efektywność ekonomiczna zintegrowanej i ekologicznej produkcji żywca wołowego. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 540: 467–472.

Szumiec A., Borecka A., 2012: Efekty produkcyjno-techniczne ekologicznych gospodarstw produkujących mleko na Podlasiu i Dolnym Śląsku. „Roczniki Naukowe SERiA” XIV, 5: 193–197.

Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionów, 2010. Materiały szkoleniowe, Skierniewice.

Wyniki standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2009 roku, 2011. IERiGŻ, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

103

Strony

157-168

Jak cytować

Nowogródzka, T., Szarek, S. i Podstawka, M. (2013) „Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 157–168. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/444 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ