Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009

Autor

  • Małgorzata Podogrodzka Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej

Słowa kluczowe:

małżeńskość, wzorzec małżeńskości, wiek zawarcia małżeństwa

Abstrakt

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwujemy wyraźne zmiany w skłonności do zawierania małżeństw osób zamieszkałych na obszarach miejskich i wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie, czy przekształcenia te przyczyniły się do upodobnienia tych zachowań według miejsca zamieszkania. Dodatkowo, przedstawimy kierunek i natężenie przestrzennych zmian tego procesu w latach 1990‒2009 oraz wyodrębnimy te regiony kraju, gdzie proces ten przebiegał najszybciej, a jego zmiany były podobne.

Bibliografia

Barański T., Kaczmarek S., 2007: Changing marriage and divorce rate in Poland compared to other EU Countries. ”Bulletin of Geography” (Socio-Economic Series) 7: 88–102.

Chojnicki Z., 1996: Region w ujęciu geograficzno-systemowym.W: T. Czyż (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7–43.

Czyż T., 2002: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” 2–3: 5–14.

Domański H., Przybysz D., 2009: Bariery zawierania małżeństw w Polsce w latach 1977–2007. „Studia Socjologiczne” 1 (192): 10–18.

Kotowska I.E. (red), 1999: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Malina A., 2006: Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 726: 71–79.

Nowińska-Łaźniewska E., Górecki T.I., 2005: Metody badań przestrzenno-ekonomicznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. „Studia Regionalne i Lokalne” 2: 89–100.

Roczniki Demograficzne, 1991–2010. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

60

Strony

78-96

Jak cytować

Podogrodzka, M. (2012) „Zmiany zachowań matrymonialnych na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009”, Wieś i Rolnictwo, (3 (156), s. 78–96. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/399 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ