Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009

Autor

  • Małgorzata Podogrodzka Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej

Słowa kluczowe:

rynek pracy, bezrobocie, zatrudnienie, płodność, wzorzec płodności

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę zróżnicowania płodności według województw, która ma na celu wyodrębnienie regionów podobnych ze względu na omawiane zjawisko. Płodność została tu opisana przez współczynnik dzietności i wzorzec płodności. Wśród wielu determinant wpływających na przestrzenną odmienność zachowań prokreacyjnych wymienia się m.in. sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza jej negatywne strony. Wykorzystując liniowy model regresji wielorakiej, oceniono regionalne współwystępowanie tych procesów oraz określono te charakterystyki bezrobocia, które istotnie przyczyniają się do wojewódzkiego zróżnicowania płodności.

Bibliografia

Abramowska A., 2002: Zmiany aktywności zawodowej kobiet w latach 1993–2000 a ich sytuacja rodzinna. ISiD, KAE, SGH, Warszawa.

Adsera A., 2004: Changing fertility rates in developed countries. The impact of labour market institutions. ”Journal of Population Economics” 17: 17–43.

Chojnicki Z., 1996: Region w ujęciu geograficzno-systemowym. W: T. Czyż (red.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-43.

Czyż T., 2002: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. „Studia Regionalne i Lokalne” 2–3.

Florczak W., 2008: Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacji. „Studia Demograficzne” 1–2/153-154: 82–111.

Kocot-Górecka K., 2002: Aktywność ekonomiczna kobiet a zmiany wzorca płodności w Polsce. Praca doktorska. ISiD, KAE, SGH, Warszawa.

Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., 2008: Poland: Fertility decline as a response to profund societal and labour market changes? ”Demographic Research” 19: 795–854.

Mishtal J.Z., 2009: Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring. ”Demographic Research” 21: 599–626.

Młodak A., 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.

Mynarska M., 2009: Individual fertility choices in Poland. Universität Rostock, Rostock.

Podogrodzka M., 2011: Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990–2009. „Wieś i Rolnictwo” 2: 146–163.

Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki. Tom 2. StatSoft Polska, Kraków.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

119-131

Jak cytować

Podogrodzka, M. (2012) „Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 119–131. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/372 (Udostępniono: 28 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ