Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012019/06

Słowa kluczowe:

czasopisma, prasa ludowa, zabór rosyjski, wieś, rolnictwo

Abstrakt

Badania nad prasą skierowaną do środowisk wiejskich od XIX w. jest wprowadzeniem do uchwycenia przemian na rynku wydawniczym i czytelniczym od momentu powstania pierwszych pism, aż do transformacji ustrojowej. Omówiona została prasa ludowa w zaborze rosyjskim, która początkowo miała za zadanie przede wszystkim zmniejszyć analfabetyzm na terenach wiejskich. Porównanie poszczególnych tytułów, pod względem zawartości treści, grup odbiorców i składów osobowych redakcji, tworzonych w pierwszych periodykach i zawodowej prasie skierowanej dla ludu, pozwoliła wskazać funkcje, jakie prasa o charakterze branżowym (rolniczym) pełniła w omawianym okresie i zaborze. Działalność prasy dla środowisk wiejskich od XIX w. aż do okresu I wojny światowej była zróżnicowana. W czasopismach dominowały przede wszystkim treści o charakterze edukacyjnym, społecznym i religijnym. Walka o zachowanie polskości w trzech zaborach, choć różna ze względu na zależności od administracji rządowej, skupiała się na upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i nauce języka ojczystego.

Bibliografia

Bałabuch H. (2011). Nonkonformistyczne ujęcie problematyki cenzury i wolności słowa (zaborczej i polskiej) w komparatystyce Aleksandra Świętochowskiego. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 17 (2), 71–96.

Bystroń J.S. (1947). Kultura ludowa (wyd. 2). Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Gmitruk J. (2010). Geneza powstania ruchu ludowego i miejsce „Siewby” w dorobku prasowym ludowców przed I wojną światową. W: J. Gmitruk, R. Szydlik (red.). „Siewba” (1906–1908) (s. 83–85). Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Gzella G. (1994). Pisma dla ludu pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Inglot S. (1995). Historia chłopów polskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kmiecik Z. (1976). Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–1904. W: J. Łojek (red.). Prasa polska w latach 1864–1918 (s. 11–57). Warszawa: Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, Instytut Badań Literackich PAN.

Kołodziejczyk A. (2010). „Siewba” na tle prasy Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku. W: J. Gmitruk, R. Szydlik (red.). „Siewba” (1906–1908) (s. 43–59). Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Krisań M. (2008). Kształtowanie inteligencji chłopskiej w Królestwie Polskim w warunkach dominacji Imperium. W: J. Kieniewicz (red.). Inteligencja, imperium i cywilizacje w XIX i XX wieku (s. 55–108). Warszawa: Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Lato S. (1963). U źródeł prasy „dla ludu”. W: I. Turowska-Bar (red.). Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do roku 1960: Materiały bibliograficzno-katalogowe (s. 20–174). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Stankiewicz W. (1957). Czasopiśmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim 1905–1914. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Stępień S. (1984). Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa: Wydawnictwo „Prasa ZSL”.

Syska H. (1949). Od „Kmiotka” do „Zarania”: Z historii prasy ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Ludowe.

Szydlik R. (2010). 100. rocznica powstania „Siewby” (1906–1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim. W: J. Gmitruk, R. Szydlik (red.). „Siewba” (1906–1908) (s. 139–140). Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Szyndler B. (1993). Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Wawrzykowska-Wierciochowa D. (1961). Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861–1945. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Czasopisma

„Gazeta Świąteczna” 1886, nr 282, s. 6.

„Siewba” 1906, nr 2, s. 12; 1906, nr 4, s. 3; 1907, nr 21/22, s. 1–2; 1907, nr 26, s. 1–2.

„Wieś Polska” 1906, nr 3, s. 1–2.

„Zagon” 1907, nr 15, s. 10–11.

„Zaranie” 1911, nr 37, s. 847–848; nr 39, s. 899–901; nr 40, s. 926–928; nr 50, s. 1178; 1912, nr 2, s. 25; 1913, nr 35, s. 922–923.

„Zorza” 1866, nr 11.

„Życie Gromadzkie” 1906, nr 1, s. 6–7.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

301

Strony

105-121

Jak cytować

Koziolek, A. (2019) „Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim”, Wieś i Rolnictwo, (1 (182), s. 105–121. doi: 10.53098/wir012019/06.

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi