Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce

Autor

  • Dorota Komorowska Autorka jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/09

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, rozwój zrównoważony, rolnictwo ekologiczne

Abstrakt

W krajach Unii Europejskiej podaż produktów ekologicznych nie pokrywa zapotrzebowania, dlatego importuje się żywność ekologiczną spoza Unii. Rosnące wsparcie działań prośrodowiskowych w obszarze rolnictwa stwarza perspektywę rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce. Instrumentem realizacji polityki rolnej UE w tym zakresie jest Program Rolnośrodowiskowy, w którego ramach wprowadzono płatności wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego.

Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.

Gulbicka B., 2007: Rynek żywności ekologicznej. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, 75, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 56.

Komorowska D., 2008: Rolnictwo ekologiczne w strategii poprawy konkurencyjności regionu. „Roczniki Naukowe SERiA” X, 2: 122–126.

Łuczka-Bakuła W., 2005: Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. „Wieś i Rolnictwo” 2 (127): 179–182.

Nachtman G., 2007a: Gospodarstwa ekologiczne w świetle danych polskiego FADN. „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy” 525: 26.

Nachtman G., 2007b: Dopłaty dla rolników gospodarujących metodami ekologicznymi (na podstawie PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013) (www.agrokoszty.pl).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (www.minrol.gov.pl).

Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. WE L 198, 22.07.1991 r.).

Runowski H., 2004: Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. „Wieś i Rolnictwo” 3 (124): 24–37.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 93, poz. 898).

Zegar J., 2007: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. „Wieś i Rolnictwo” 3 (136): 9–28.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

63

Strony

163-171

Jak cytować

Komorowska, D. (2009) „Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 163–171. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/09.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ