Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji

Autor

  • Piotr Mikiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/08

Słowa kluczowe:

kapitał społeczny, nierówności społeczne, edukacja, edukacja wiejska

Abstrakt

Tekst stanowi próbę systematycznej refleksji nad problematyką kapitału społeczne-go w odniesieniu do zagadnień związanych z nierównościami społecznymi w dostępie do edukacji. W szczególności autora interesuje możliwość wyjaśnienia gorszej sytuacji młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji na tle jej rówieśników z miast. Wychodząc od analizy specyfiki kapitału społecznego w jego trzech podstawowych ujęciach (koncepcja Roberta Putnama, Jamesa Colemana i Pierre'a Bourdieu), autor wskazuje na możliwe obszary badań w zakresie funkcjonowania edukacji na wsi oraz formułuje szereg hipotez wyjaśniających. Jak wskazuje tytuł, tekst ma charakter preliminariów teoretycznych i stanowi wstęp do dalszych prac badawczych w zakresie relacji: kapitał społeczny — edukacja na terenach wiejskich.

Bibliografia

Ball S., 2003: Class strategies and the educational market. The middle classes and social advantage. RoutledgeFalmer, London.

Białecki I., 1999: Nierówności edukacyjne w Polsce. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 14: 19–42.

Borowicz R., 1980: Plany kształceniowe i zawodowe młodzieży i ich realizacja. IRWiR PAN, Warszawa.

Borowicz R., 2000: Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny. Wszechnica Mazurska, Olecko.

Bourdieu P., 1994: Distinction. A social critique of the judgement of taste. Routledge, London.

Bourdieu P., 2004: The forms of capital. In: The RoutledgeFalmer reader in sociology of education. Ed. S. Ball. RoutledgeFalmer, London: 15–29.

Cohen D., Prusak L., 2001: In Good Company. How social capital makes organizations work. Harvard Business School Press, Boston.

Czapiński J., 2005: Kapitał społeczny. W: Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek (http://www.diagnoza.com): 204–214.

Domalewski J., 2001: Szkoła wiejska wobec zadania rekompozycji struktury społecznej. „Przegląd Socjologiczny” 1: 99–122.

Domalewski J., 2006: Szkoła wiejska – katalizator czy inhibitor zmian systemowych? Praca doktorska.

Domalewski J., Mikiewicz P., 2004: Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. IRWiR PAN, Warszawa – Toruń.

Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Kapitał społeczny wsi – w poszukiwaniu utraconego zaufania. W: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa: 71–120.

Ferguson K.M., 2006: Social capital and children’s wellbeing: a critical synthesis of the international social capital literature „International Journal of Social Welfare” 15: 2–18.

Fine B., 2005: Social capital vs social theory, Political economy and social science at the turn of millennium. Routledge, London.

Fukuyama F., 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław.

Gaggio D., 2004: Do social historians need social capital? „Social History” 29, 4: 499–513.

Kozakiewicz M., 1974: Bariery awansu poprzez wykształcenie. IW CRZZ, Warszawa.

Kwieciński Z., 1995: Dynamika funkcjonowania szkoły. UMK, Toruń.

Kwieciński Z., 2002: Wykluczanie. UMK, Toruń.

Portes A., 1998: Social capital: its origins and applications in modern sociology. „Annual Review of Sociology” 24: 1–24.

Putnam R.D., 1995: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków.

Putnam R.D., 2000: Bowling Alone. The collapse and revival of American community. Simon and Schuster Paperbacks, New York.

Smith M.K., 2001: Social capital. The encyclopedia of informal education (www.infed.org/biblio/social_capital.html).

Szymański M.J., 1973: Środowiskowe uwarunkowania selekcji szkolnej. PWN, Warszawa.

Szymański M.J., 2000: Studia i szkice z socjologii edukacji. IBE, Warszawa.

Wasielewski K., 2006: Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu. „Studia Socjologiczne” 1: 119–154.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

48

Strony

85-103

Jak cytować

Mikiewicz, P. (2008) „Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 85–103. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/08.