Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji

Autor

  • Piotr Mikiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Słowa kluczowe:

kapitał społeczny, nierówności społeczne, edukacja, edukacja wiejska

Abstrakt

Tekst stanowi próbę systematycznej refleksji nad problematyką kapitału społeczne-go w odniesieniu do zagadnień związanych z nierównościami społecznymi w dostępie do edukacji. W szczególności autora interesuje możliwość wyjaśnienia gorszej sytuacji młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji na tle jej rówieśników z miast. Wychodząc od analizy specyfiki kapitału społecznego w jego trzech podstawowych ujęciach (koncepcja Roberta Putnama, Jamesa Colemana i Pierre'a Bourdieu), autor wskazuje na możliwe obszary badań w zakresie funkcjonowania edukacji na wsi oraz formułuje szereg hipotez wyjaśniających. Jak wskazuje tytuł, tekst ma charakter preliminariów teoretycznych i stanowi wstęp do dalszych prac badawczych w zakresie relacji: kapitał społeczny — edukacja na terenach wiejskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

85-103

Jak cytować

Mikiewicz, P. (2008) „Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 85–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/91 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA