Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013

Autor

  • Dorota Czykier-Wierzba Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/06

Słowa kluczowe:

Polska, pomoc strukturalna UE, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, programy operacyjne

Abstrakt

W latach 2007—2013 głównym beneficjentem pomocy strukturalnej z budżetu ogólnego UE będzie Polska. Podstawowymi źródłami finansowania tej pomocy będą fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) i Fundusz Spójności. Przyznane dla Polski środki pomocowe zostaną wykorzystane na realizację 5 ogólnopolskich programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej. Zakłada się, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów członkowskich UE, w tym szczególnie Irlandii, że w Polsce wykorzystanie pomocy unijnej będzie miało wpływ na poprawę podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak: inwestycje, zatrudnienie, bezrobocie, produktywność, handel zagraniczny. Syntetycznym wyrazem zachodzących w gospodarce zmian będzie natomiast przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. W konsekwencji wykorzystanie funduszy pomocowych powinno przyczynić się do zmniejszenia dystansu w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego dzielącego Polskę od „starych” krajów UE.

Bibliografia

Bosakowska J., 2007: Fundusze na lepszy biznes. „Fundusze Europejskie” 1.

Cieślak-Wróblewska A., 2007: Polska B dostaje najwięcej. „Rzeczpospolita” z dnia 10 października.

Co zobaczy Kowalski? 2007. Rozmowa z prof. W. Orłowskim przeprowadzona przez G. Stecha. „Fundusze Europejskie” 2.

Czykier-Wierzba D., 2006: Finansowanie z budżetu UE polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004–2006. „Wieś i Rolnictwo” 4.

Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. Dz. Urz. UE L 291/11 z dnia 21 października 2006.

Gajda O., 2007: Trzeba się solidnie przygotować do walki o unijne pieniądze. „Rzeczpospolita” z dnia 17 lipca.

Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., 2007: Wsparcie strukturalne z budżetu dla nowych państw członkowskich. „Wspólnoty Europejskie” 4.

Krakowski S., 2007: Wiele możliwości pozyskania pieniędzy. „Horyzont Gospodarczy” dodatek do „Rzeczpospolitej” z dnia 24 października.

Lejcyk M., 2007: Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. „Wspólnoty Europejskie” 3.

Mazurek B., 2007: Opłaca się inwestować w pracowników. „Rzeczpospolita” z dnia 3 lipca.

Mirończuk U., 2007: Od wojewody do marszałka, czyli migracja urzędników. „Rzeczpospolita” z dnia 30 marca.

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) – podstawowe informacje, 17.04.2007 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Polska jest dobrze przygotowana do programów z UE, 2007. Rozmowa z D. Hübner przeprowadzona przez K. Bacę. „Rzeczpospolita” z dnia 15 października.

Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013, 14.06.2008 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007–2013, 14.06.2008 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Program Operacyjny „Kapitał ludzki”, 9.10.2007 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Program Operacyjny „Pomoc techniczna”, 9.10.2007 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl). Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”, 10.10.2007, (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Programy dla województw, 14.06.2008 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Programy współpracy transgranicznej, 9.10.2007 (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006).

Stefańska A., 2007: Coraz bliżej 28 mld euro. „Rzeczpospolita” z dnia 21 września.

Tarczewska-Szymańska M., 2007: Pieniądze na inwestowanie w ludzi. „Rzeczpospolita” z dnia 20 czerwca.

Tatomir T., 2007: Z jakich programów operacyjnych będą mogli korzystać polscy przedsiębiorcy? „Rzeczpospolita” z dnia 10 lipca.

To będzie prawdziwy skok, 2007. Rozmowa z D. Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej. „Fundusze Europejskie” 4.

Trusewicz I., 2007: Kapitał ludzki liczony w miliardach. „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca.

Współpraca międzyregionalna, 9.10.2007 (http://funduszestrukturalne.gov.pl).

Współpraca terytorialna w latach 2007–2013, 9.10.2007 (http://funduszestrukturalne.gov.pl).

Współpraca transnarodowa, 9.10.2007 (http://funduszestrukturalne.gov.pl).

Żółciński S., 2007: Unia wesprze polską energetykę odnawialną. „Rzeczpospolita” z dnia 21 sierpnia.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

49-66

Jak cytować

Czykier-Wierzba, D. (2008) „Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 49–66. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/06.