Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013

Autor

  • Dorota Czykier-Wierzba Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego

Słowa kluczowe:

Polska, pomoc strukturalna UE, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, programy operacyjne

Abstrakt

W latach 2007—2013 głównym beneficjentem pomocy strukturalnej z budżetu ogólnego UE będzie Polska. Podstawowymi źródłami finansowania tej pomocy będą fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) i Fundusz Spójności. Przyznane dla Polski środki pomocowe zostaną wykorzystane na realizację 5 ogólnopolskich programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej. Zakłada się, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów członkowskich UE, w tym szczególnie Irlandii, że w Polsce wykorzystanie pomocy unijnej będzie miało wpływ na poprawę podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak: inwestycje, zatrudnienie, bezrobocie, produktywność, handel zagraniczny. Syntetycznym wyrazem zachodzących w gospodarce zmian będzie natomiast przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. W konsekwencji wykorzystanie funduszy pomocowych powinno przyczynić się do zmniejszenia dystansu w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego dzielącego Polskę od „starych” krajów UE.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

49-66

Jak cytować

Czykier-Wierzba, D. (2008) „Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 49–66. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/89 (Udostępniono: 28 listopad 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA