Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008

Autor

  • Dorota Czykier-Wierzba Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego
  • Paweł Wierzba Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/05

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, polityka spójności, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, kraje członkowskie, efekty polityki spójności

Abstrakt

Polityka spójności ustanowiona została w 1988 roku. Celem jej było zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów w krajach Wspólnoty oraz zmniejszenie zacofania najsilniej upośledzonych obszarów, w tym również obszarów wiejskich. Przyjęto wówczas, że polityka ta będzie finansowana z funduszy strukturalnych, tj. Sekcji Orientacji funduszu FEOGA, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i od 1993 roku – Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa, a także Funduszu Spójności. Od 1988 roku polityka ta była kilkakrotnie modyfikowana (w latach 1994–1999, 2000–2006 i 2007–2013). W latach 1988–2006 głównymi beneficjantami pomocy z funduszy unijnych były najbiedniejsze kraje członkowskie UE – Hiszpania, Grecja, Portugalia i Irlandia. Kraje te przeznaczyły uzyskane środki na rozwój infrastruktury, czynnika ludzkiego i otoczenia produkcyjnego. Wykorzystanie w latach 1988–2006 środków z funduszy unijnych przyczyniło się do ograniczenia dysproporcji w poziomie rozwoju pomiędzy wymienionymi krajami a pozostałymi krajami UE-15.

Bibliografia

Aby rozszerzenie stało się sukcesem, 2008. „inforegio panorama” 26.

Beutel J., 2002: The Economic Impact of Objective1 Interventions for the period 2000–2006. Final Report to the Directoriate General for Regional Policies European Commission.

Bielecki J., 1999: Polska jak grecki Ipeiros. „Rzeczpospolita” z dnia 4 lutego.

Bielecki J., 2000: Największa poprawa od lat. „Rzeczpospolita” z dnia 12 września.

Bujnowski M., 2009: Polityka spójności UE i jej realizacja w Polsce. W: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Czykier-Wierzba D., 2003: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa.

Czykier-Wierzba D., 2005: Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach objętych celem 2 w latach 1994–1999. „Bank i Kredyt” 1.

Die Strukturfonds in 1994. Sechster Jahresbericht, 1996. Europäische Kommission, Luxemburg.

Die Strukturfonds in 1998. Zehnter Jahresbericht, 1999. Europäische Kommission, Luxemburg.

Europa im Blick der Statistik, 2000. Eurostat Yearbook 2000, Luksemburg.

European Economy, 1998. European Commission, Convergence Report.

European Economy, 2002. European Commission, Luxembourg. Europe in Figures, 2008. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg.

Facts through Figures. A statistical portrait of the European Union, 1996. Eurostat Yearbook 1996, Luxembourg.

Growing Regions, Growing Europe, 2008. Fifth progress report on economic and social cohesion. European Commission, Luxembourg.

Hübner D., 2008: Regiony są ważne. „inforegio panorama” 26.

Kawecka-Wyrzykowska E., 2000: Znaczenie funduszy pomocowych dla Polski jako członka Unii. W: Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Kawecka-Wyrzykowska E., 2007: Cele i zasady polityki spójności w Unii Europejskiej. W: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Key Figures on Europe, 2008. Eurostat Yearbook 2007/2008, Luxembourg.

Konsolidacja i podwojenie wysiłków, 2008. „inforegio panorama” 26.

Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność, współpraca, 2004. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg.

Objective 1 assistance indirectly benefits non-objective 1 areas, 2002. „Inforegio news” European Union 101.

Od projektów do programów, 2008. „inforegio panorama” 26.

Pietrzyk I., 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polityka spójności 2007–2013, 2007. Komentarze i teksty oficjalne. Luksemburg.

Radzymińska T., 1999: Integracyjna solidarność. „Nowe życie Gospodarcze” 9.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 (Dz.Urz. WE L 185 z dnia 15.7.1988).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006).

Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa, 2007. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg.

Spojrzenie na rok 1988, 2008. „inforegio panorama” 26.

Statistische Grundzahlen der Europäischen Union, 1995. Eurostat Jahrbuch 1995, Luksemburg.

Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, 2001. Second report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg.

Wach K., 2006: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wydatki polityki spójności 1989-2013, 2008. „inforegio panorama” 26.

Wzrost i zatrudnienie, 2008. „inforegio panorama” 26.

Zientara P., 2008: Europejska polityka spójności: kontrowersje i wątpliwości. „Wspólnoty Europejskie” 4.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

93-112

Jak cytować

Czykier-Wierzba, D. i Wierzba, P. (2009) „Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 93–112. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/05.

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA