Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych

Autor

  • Barbara Gradziuk Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/06

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, elitarne gospodarstwa rolnicze, pozycja konkurencyjna

Abstrakt

Kapitał ludzki będzie odgrywać podstawową i stale rosnącą rolę w społecznym i ekonomicznym rozwoju świata w XXI wieku. Jego wzbogacanie jest też niezbędnym warunkiem poprawy konkurencyjności rolnictwa oraz wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców wsi. Na poziom kapitału ludzkiego wpływają między innymi takie czynniki, jak: wykształcenie, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, zdolności, a także motywacja i aktywność. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości kapitału ludzkiego elitarnych gospodarstw rolniczych. Badania zostały przeprowadzone na celowo dobranej grupie 41 gospodarstw zrzeszonych w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym. Analiza wyników prezentowanych badań wskazuje, że jakość kapitału ludzkiego wywiera znaczący wpływ na pozycję konkurencyjną (a tym samym możliwość osiągnięcia sukcesu) gospodarstw rolniczych. Do jej poprawy przyczynia się niższy wiek oraz wyższy poziom wykształcenia rolników, a także pewne cechy psychiczne, m.in.: optymizm, samosterowność, wytrwałość i konsekwencja w realizacji podejmowanych działań.

Bibliografia

Dąbek M., 1994: Wiara we własne możliwości, czyli sposób doświadczania sukcesów i niepowodzeń przez polskich menedżerów. W: Psychologia sukcesu. PWN, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 1992: Etos pracy rolnika. IRWiR PAN, Warszawa.

Firkowska-Mankiewicz M., 1999: Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków. IFiS PAN, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M., 2002: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.

Goleman D., 1997: Inteligencja emocjonalna. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Gorlach K., 2001: Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z., 2003: M³ode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Górecki J., 2004: Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Grabski Wł., 1927: Znaczenie czynników psychicznych w produkcji rolnej. Wydano nakładem Autora, Warszawa.

Gradziuk B., 2005: Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze (na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego). Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa.

Józwiak W., 2004: Polskie gospodarstwa rolne w latach 1996–2006 – analizy i średnioterminowe prognozy. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Kamiński W., 2004: Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (1969–2000). Moje impresje i fascynacje. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Klepacki B., 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kłodziński M., 2003: Kapitał społeczny polskiej wsi. „Wieś i Rolnictwo”. Suplement 3.

Krzyminiewska G., 2000: Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, II, 158.

Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2003. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. GUS, Warszawa.

Manteuffel R., 1987: Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa.

Mosiej G., 2001: Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. „Wspólnoty Europejskie” 7–8.

Podedworna H., 2001: Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Polska wieś. Raport o stanie wsi, 2002. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.

Pycka W., 1994: Zarys filozofii sukcesu. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Lublin.

Skarżyńska K., 2004: Ten drugi kapitał. „Gazeta Wyborcza” 17–18.

Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, 2003. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.

Wieruszewska M., 2003: Dlaczego samoorganizacja? Powody zainteresowań badawczych. „Wieś i Rolnictwo”. Suplement 3.

Wilkin J., 2006: Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał. W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.

Woś A., 1998: Ekonomiczne typy gospodarstw i szanse ich rozwoju. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.

Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, 2003. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

64

Strony

86-103

Jak cytować

Gradziuk, B. (2008) „Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 86–103. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/06.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ