U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej

Autor

  • Marta Błąd dr hab. Marta Błąd, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska,marta.blad@wp.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042017/04

Słowa kluczowe:

reforma agrarna, II Rzeczpospolita, kontekst społeczno-polityczny

Abstrakt

Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie reformy agrarnej II Rzeczpospolitej, jednak nie tyle w postaci wydarzenia per se, ale w kontekstach społeczno-politycznych tworzących tytułowe „źródła” przemian agrarnych. Z poszukiwań badawczych wynika, że to czynniki społeczno-polityczne, a nie ekonomiczne, były głównymi przyczynami reformy agrarnej. Nie byłoby reformy rolnej, gdyby nie zawierucha polityczna na mapie ówczesnej Europy (I wojna światowa i rewolucja październikowa), która stała się dogodnym momentem dla eksplozji nastrojów społecznych. Wydaje się, że ceną za uspokojenie oczekiwań społecznych chłopów, a więc de facto zapobieżenie destabilizacji nowo powstałego państwa polskiego, stały się reformy agrarne.

Bibliografia

Ambrozowicz J. (red.) (1982). Republika tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Biegeleisen L. (1926). Reforma rolna głównych państw europejskich. Warszawa: nakładem Księgarni F. Hoesicka.

Bloch M. (2009). Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka. Tłum. Wanda Jedlicka. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Błąd M. (2015). Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej. Wieś i Rolnictwo, 2 (167), 193–203.

Braudel F. (1971). Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa: Czytelnik.

Bujak F. (1924). Historja gospodarcza. W: F. Bujak. Studia historyczne i społeczne. Lwów–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich.

Caporaso J.A., Levine D.P. (1992). The Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Dąbrowska M. (1987). Rozdroże. Moja odpowiedź. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Drewicz M. (2009). Głęboka przemiana rewolucyjna. Sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku. W 90. rocznicę. Lublin: Wydawnictwo Werset.

Kołodko G.W. (2013). Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa Prószyński i s-ka.

Kossak-Szczucka Z. (2010). Pożoga. Kraków: Wydawnictwo Greg.

Kapuściński R. (2014). Rwący nurt historii. Kraków: Znak.

Kutrzeba S. (1988). Polska Odrodzona. Kraków: Znak.

Lévi-Strauss C. (2009). Antropologia strukturalna. Tłum. K. Pomian. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Ludkiewicz Z. (1932). Podręcznik polityki agrarnej. Tom 1. Warszawa: Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich.

Pietkiewicz Z. (1921). Reforma rolna na ziemiach narodów odrodzonych. Warszawa: s.n.

Rose A. (1925). Reformy rolne w Europie Środkowej po wojnie światowej. Warszawa: s.n.

Roszkowski W. (1992). Historia Polski, 1914–1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Roszkowski W. (1995). Land reforms in East Central Europe after World War One. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.

Rotschild K.W. (1989). Political economy or economics. Some terminological and normative considerations. European Journal of Political Economy, 5, 1–12.

Skousen M. (2012). Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli. Tłum. J. Strzelecki. Warszawa: Fijor Publishing Company.

Studnicki W. (2014). Przewroty i reformy agrarne powojennej Europy i Polski. Warszawa: Wydawnictwo Antyk Maciej Dybowski (reprint wydania z 1927).

Wilkin J. (red.) (2004). Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj? Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Wilkin J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wróbel S. (2014). Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności. W: J. Kurczewska, M. Lejzerowicz (red.). Głosy w sprawie interdyscyplinarności (s. 13–34). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Zalesko M. (2012). Ekonomia i historia – rozważania na temat wzajemnych relacji naukowo-badawczych. W: R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin i M. Zalesko (red.). Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi (s. 543–561). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Akty normatywne

Dz.U. 1920 Nr 79, poz. 462, Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U. 1921 Nr 44, poz. 267, Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Dz.U. 1926 Nr 1, poz. 1, Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

127

Strony

59-76

Jak cytować

Błąd, M. (2017) „U źródeł przemian agrarnych Polski Odrodzonej”, Wieś i Rolnictwo, (4 (177), s. 59–76. doi: 10.53098/wir042017/04.

Numer

Dział

Artykuły