Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski

Autor

  • Andrzej P. Wiatrak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/04

Słowa kluczowe:

turystyka wiejska, strategie i programy rozwojowe, kierunki rozwoju

Abstrakt

W pracy przedstawiono kierunki rozwoju turystyki wiejskiej i jej wspierania oraz rolę władz krajowych w aktywizowaniu działalności turystycznej na obszarach wiejskich w świetle planów rozwojowych Polski. Z analizy wynika, że działania na rzecz turystyki wiejskiej ujęte w planach rozwojowych nie mają charakteru systemu, nie są spójne i wzajemnie ze sobą powiązane, a ponadto w większości nie obejmują bezpośrednio turystyki wiejskiej w Polsce, z wyjątkiem planów resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Wynika to z tego, że na turystykę wiejską patrzy się poprzez pryzmat obszarów wiejskich i problemów do rozwiązania tam występujących, a nie poprzez powiązania z ogólną strategią turystyki. Takie podejście znajduje także odzwierciedlenie w programach wsparcia instytucjonalnego, które na ogół są zbyt ogólne, a jednocześnie nie gwarantują pomocy nawet w podstawowych sprawach, na przykład wsparcia przedsiębiorstw turystycznych na wsi.

Bibliografia

Gaworecki W.W., 2000: Turystyka. PWE, Warszawa.

Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013, 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Krajowy plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, 2006. MRiRW, Warszawa.

Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013, 2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Potoczek A., 2003: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Wydaw. Agencja TNOiK, Toruń.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013’’, 2005. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, 2006. MRiRW, Warszawa.

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007–2013 (z elementami prognozy do roku 2020), 2005. MRiRW, Warszawa.

Strategia rozwoju turystyki na lata 200–2013, 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.

Wiatrak A.P., 2007: Regional and Local Scale – Characteristics, Development and Management W: The emergence and development of clusters in Poland. Wydaw. Difin, Warszawa: 51–71.

Zaktualizowana koncepcja zagospodarowania kraju, 2005. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

86

Strony

74-87

Jak cytować

P. Wiatrak, A. (2008) „Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 74–87. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/04.