Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski

Autor

  • Andrzej P. Wiatrak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

turystyka wiejska, strategie i programy rozwojowe, kierunki rozwoju

Abstrakt

W pracy przedstawiono kierunki rozwoju turystyki wiejskiej i jej wspierania oraz rolę władz krajowych w aktywizowaniu działalności turystycznej na obszarach wiejskich w świetle planów rozwojowych Polski. Z analizy wynika, że działania na rzecz turystyki wiejskiej ujęte w planach rozwojowych nie mają charakteru systemu, nie są spójne i wzajem-nie ze sobą powiązane, a ponadto w większości nie obejmują bezpośrednio turystyki wiejskiej w Polsce, z wyjątkiem planów resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Wynika to z tego, że na turystykę wiejską patrzy się poprzez pryzmat obszarów wiejskich i problemów do rozwiązania tam występujących, a nie poprzez powiązania z ogólną strategią turystyki. Takie podejście znajduje także odzwierciedlenie w programach wsparcia instytucjonalnego, które na ogół są zbyt ogólne, a jednocześnie nie gwarantują pomocy nawet w podstawowych sprawach, na przykład wsparcia przedsiębiorstw turystycznych na wsi.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

60

Strony

74-87

Jak cytować

P. Wiatrak, A. (2008) „Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 74–87. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/59 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA