Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej

Autor

  • Małgorzata Kołodziejczak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

wielkość i struktura produkcji rolniczej, wartość dodana brutto, czynniki produkcji, wskaźniki efektywnościowe, typologia

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w ujęciu sektorowym, w skali międzynarodowej, zaś badanym sektorem jest rolnictwo Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa polskiego. Ponadto utworzono typologię rolnictwa krajów Unii Europejskiej opartą na kryterium produktywności. Zakres czasowy badań obejmował lata 2000–2012. Stwierdzono, że pomimo iż w badanym okresie zdecydowanie poprawiła się efektywność wykorzystania czynników produkcji, to nadal analiza efektywności wypada na niekorzyść rolnictwa polskiego, co uzasadnia konieczność dalszych przemian strukturalnych.

Bibliografia

Agra Europe, 2010: nr 2440, s. 27; http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Opracowania-i-publikacje/Informacje-o-rolnictwie-na-swiecie/BIEZACA-INFORMACJA-O-ROLNICTWIE-NA-SWIECIE-Nr-2-2011, dostęp: 10.01.2012.

Agriculture in the European Union – Statistical and economic information; Raport [2001, 2002, 2012].

Błażejczyk-Majka L., Kala R., 2005: Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t.VII, z. 5.

Euribor interest rates 2014, www.euribor-rates.eu, dostęp: 14.02.2014.

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp: 4.02.2014.

Frenkel I., 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.

Gołębiewska B., 2008: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1.

Grüner Bericht, 2006. Lebensministerium, Wien.

Hunek T., 2002: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, red. T. Hunek. IRWiR PAN, Warszawa.

Józwiak W., 2010: Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa – kwestie efektywności i konkurencyjności. Program Wieloletni 2005–2009, PW: 181, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Klepacki B., 2004: Efektywność wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim na tle rolnictwa dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. XI, Wyd. SGGW, Warszawa.

Kołodziejczak W., Wysocki F., 2013: Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku – próba symulacji skali zjawiska. Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2.

Kołodziejczak W., Wysocki F., 2015: Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań. Wersja elektroniczna: www.kolodziejczak.eu. Laborsta, http://laborsta.ilo.org/, dostęp: 2.02.2014.

Maciejewski K., 2007: Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej pod względem wydajności pracy. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 2.

Pawlak K., 2013: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe 448. Wyd. UP Poznań.

Pawlak K., Poczta W., 2010: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. Wieś i Rolnictwo nr 1.

Poczta W., 2001: Sytuacja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA III, 5, Warszawa–Poznań.

Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.

Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2010: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4.

Poczta W., Kołodziejczak M., 2002a: Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym. Roczniki Naukowe SERiA IX, 1.

Poczta W., Kołodziejczak M., 2002b: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, red. W. Poczta, F. Wysocki. Wyd. AR, Poznań.

Poczta W., Kołodziejczak M., 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.

Poczta W., Wysocki F., 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne nr 24. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Poznań.

Poliquen A., 2011: Integracja krajów Europy Wschodniej z Unią Europejską: od ożywienia do kryzysu (część II). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3.

Polska Wieś. Raport o stanie wsi 2002. FDPA, Warszawa.

Rembisz W., 1986: Efektywność i intensywność wzrostu produkcji w rolnictwie. Monografie i Opracowania nr 185. SGPiS, Warszawa.

Rosner A., 2001: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie, [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ 8/2005.

Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, IERiGŻ 16/2013.

Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe. Tom 3. StatSoft, Kraków.

Urban R., 2010: Wpływ integracji z Unią Europejską na polskie rolnictwo, [w:] Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza), red. R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek. Program Wieloletni 2005–2009. PW: 177, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wasilewski M., 2005: Wykorzystanie zasobów kapitałowo-majątkowych w gospodarstwach rolniczych, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wasilewski M., Wasilewska A., 2007: Koszty i efektywność pracy w przedsiębiorstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 94, z. 1.

Wiatrak A.P., 1989: Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2.

Woś A., 1998: Zasoby odnawialne w agrobiznesie, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Woś A., 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.

Wysocki F. i Kołodziejczak W., 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR, Poznań.

Ziętara W., 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 4, Wyd. SGGW Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

92

Strony

169-192

Jak cytować

Kołodziejczak, M. (2015) „Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 169–192. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/575 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ