Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych

Autor

  • Krystyna Gutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Zakład Badań Konsumpcji
  • Marlena Piekut Autorka jest pracownikiem naukowym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Filia PW w Płocku

Słowa kluczowe:

dochód rozporządzalny, wydatki, wielkość gospodarstwa domowego, grupa społeczno-zawodowa, analiza korelacji kanonicznej, Polska

Abstrakt

Wiejskie gospodarstwa stanowią ponad 2/5 ogółu polskich gospodarstw domowych, a według kolejnych spisów powszechnych ich liczba rośnie. Celem artykułu jest ocena wielkości i struktury wydatków w polskich gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach, a także wskazanie na czynniki determinujące konsumpcję w wiejskich gospodarstwach domowych. Mimo przeobrażeń polskiej wsi na przestrzeni ostatnich lat nadal można odnaleźć cechy różnicujące gospodarstwa domowe miejskie i wiejskie. Na podstawie przeprowadzonej analizy z wykorzystaniem indywidualnych danych z budżetów gospodarstw domowych GUS głównymi determinantami poziomu i struktury wydatków w wiejskich gospodarstwach domowych są wielkość dochodu rozporządzalnego na jedną osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Znaczącą rolę odgrywają też cechy społeczne i demograficzne gospodarstw domowych, które łącznie z poziomem dochodów są odpowiedzialne za tworzenie określonych struktur wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych.

Bibliografia

Analiza skupień. Electronic Statistics Textbook, StatSoft. Źródło elektroniczne, dostęp 23.12.2013 http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html

Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny, Departament badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.

Gałązka M., Grzelak A., 2012: Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce. http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/galazka_wplyw_spoleczno-demograficznych_ksztaltowania_sie_wydatkow_na_zywnosc.pdf

Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., 1981: Analiza rynku. PWE, Warszawa.

Gutkowska K., 1999: Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gutkowska K., 1997: Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gutkowska K., Laskowski W., Ozimek I., 2012: Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych – kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gutkowska K., Ozimek I., 2005: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Halamska M., 2013: Żyć na wsi: elementy stylu życia. Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), s. 25–43.

Jakość życia i spójność społeczna 2011. 2011: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.

Janoś-Kresło M., 2012: Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego przez polskie gospodarstwa domowe. Konsumpcja i Rozwój nr 2, s. 94–112.

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008. Social inclusion, pensions, healthcare and long term care. European Commission, March 2008.

Knapik W., 2013: Charakter więzi rodzinnych we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wybranych wskaźników zastosowanych w badaniach własnych. Wieś i Rolnictwo nr 1 (158), s. 82–100.

Kłos B., 2009: Ubóstwo wśród dzieci. [w:] Dzieci z grup ryzyka, J. Szymańczak (red.). Studia BASS. Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 1 (17).

Kramer J., 1997: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa.

Mruk H., 2011: Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym. Konsumpcja i Rozwój nr 1, s. 16–25.

Pałaszewska-Reindl T. (red.), 1986: Polskie gospodarstwa domowe: życie codzienne w kryzysie. IWZZ, Warszawa.

Piekut M., 2013: Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych. Ekonomia i Zarządzanie nr 3(5), s. 64–81.

Piekut M., 2009: Polaryzacja konsumpcji w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne nr 7, s. 55–68.

Piekut M., 2008: Polskie gospodarstwa domowe – dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Pohorille M., 1985: Potrzeby, podział, konsumpcja. PWE, Warszawa.

Radziukiewicz M., 2012: Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych. Konsumpcja i Rozwój nr 1 (2), s. 101–116.

Stanisławska J., 2012: Kształtowanie się wydatków na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe UEP, nr 336 – Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców.

Stanisz A., 2002: Korelacja kanoniczna. Medycyna Praktyczna nr 6.

Szczepański J., 1981: Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE, Warszawa.

Szepieniec-Puchalska D., 2012: Polscy konsumenci w obliczu mega trendów w konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój nr 1 (2), s. 85–100.

Światowy G., 2012: Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych. Konsumpcja i Rozwój nr 2, s. 56–66.

Zalega T., 2012: Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. PWE, Warszawa.

Zalega T., 2011: Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowań rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja. Studia i Materiały nr 1–2, s. 79–106. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

400

Strony

159-178

Jak cytować

Gutkowska, K. i Piekut, M. (2014) „Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 159–178. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/531 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ