Dochodowość pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej

Autor

  • Zbigniew Gołaś Autor jest pracownikiem naukowym Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

dochodowość pracy w rolnictwie, Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa, system wskaźników dochodowości pracy, Unia Europejska, modele regresji logitowej kategorii uporządkowanych

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę zróżnicowania dochodowości pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Analizę oparto na Rachunkach Ekonomicznych dla Rolnictwa, tj. obowiązującym w UE zharmonizowanym sprawozdaniu finansowym, umożliwiającym analizę sytuacji gospodarczej w rolnictwie według jednolitych zasad. Podstawą przeprowadzonych badań stał się zaproponowany przez autora system wskaźników dochodowości pracy oraz analiza logitowa kategorii uporządkowanych. Badania wykazały, że w okresie 2005–2012 dochodowość pracy w rolnictwie UE wzrastała realnie średniorocznie o 1,7%, a w 2012 roku, w stosunku do 2005 roku, poziom dochodowości pracy był w ujęciu realnym wyższy o prawie 40%. W świetle analizy regresji logitowej kategorii uporządkowanych, do głównych determinant zróżnicowania dochodowości pracy w rolnictwie UE należy zaliczyć wydajność pracy zatrudnionych w rolnictwie, obciążenie rolnictwa kosztami finansowymi oraz strukturę zatrudnienia postrzeganą w kontekście skali najmu siły roboczej. Modele logitowe wskazują również na generalnie słabe powiązanie dochodowości pracy z dopłatami do produkcji. Subwencje realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) odgrywają bowiem ważną rolę głównie w krajach o niskim poziomie rozwoju sektora rolnego.

Bibliografia

Bednarski L., 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Bieniasz A., Czerwińska D., Gołaś Z., 2009: Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 8.

Brant R., 1990: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics, t. 46 nr 4.

Dudycz T., 2001: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość nr 4.

Dudycz T., 2011: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Indygo Zahir Media, Wrocław.

Gołaś Z., 2008: Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (cz. I). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3.

Gołaś Z., Paszkowski S., 2009: Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia nr 6.

Gołaś Z., Kurzawa I., 2014: Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1.

Gruszczyński M., 2010: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Hawawini G., Viallet C., 2005: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. PWE, Warszawa.

Hilbe J.M., 2009: Logistic Regression Models. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton.

Long J.S., Freese J., 2006: Regression models for categorical dependent variables using Stata (second edition). Stata Press Publication, College Station, Texas.

Maddala G.S., 2006: Ekonometria. PWN, Warszawa.

McFadden D.L., 1974: Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, in Zarembka (ed.), Frontiers in Econometrics. Academic Press.

McKelvey R., Zavoina W., 1975: AStatistical model for the analysis of ordinal level dependent variables. Journal of Mathematical Sociology nr 4.

Rozporządzenie nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (z 5.02.2004).

Sierpińska M., Jachna T., 1993: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Niedbała B., 2003: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Skoczylas W., Niemiec A., 2005: Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1061.

Wędzki D., 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Wolfe R., Gould W., 1998: An approximate likelihood-ratio test for ordinal response models. Stata Technical Bulletin 7 (42).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

136

Strony

7-23

Jak cytować

Gołaś, Z. (2014) „Dochodowość pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 7–23. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/507 (Udostępniono: 29 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA