Gospodarka chłopska jako struktura długiego trwania

Autor

  • Hanna Podedworna Autorka jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

gospodarka chłopska, struktury długiego trwania, koncepcja gospodarki chłopskiej Czajanowa, dezagraryzacja gospodarki wiejskiej, logika rynku, logika rodzinna, gospodarstwo rodzinne, wieś postproduktywistyczna

Abstrakt

W artykule omówiono przemiany rolniczych gospodarstw rodzinnych, które wiążą się z przemianami gospodarki wiejskiej. W miejsce pierwszego sektora rozwija się tam gospodarka usług. Autorka omawia dokonujące się przemiany z perspektywy tzw. struktur długiego trwania, czym w przeszłości były gospodarstwa chłopskie. Omawia modelowe ujęcia gospodarki chłopskiej i wskazuje ich przekształcenia w wyniku działania mechanizmów rynkowych i na skutek malejącego znaczenia rolnictwa we współczesnych gospodarkach. Zmianie uległa zarówno logika funkcjonowania gospodarstwa, która jest obecnie podporządkowana logice rynku, jak i rodzina współczesnego rolnika.

Bibliografia

Braudel F. 2006: Gramatyka cywilizacji. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bukraba-Rylska I. 2008: Socjologia wsi polskiej. PWN, Warszawa.

Buttel F.H. 2003: The Treadmill of Production. An Appreciation, Assesment, and Agenda for Research, www.michaelmbell.net/RC24/papers/buttel.pdf (dostęp: 10.02.2013 r.).

Cochrane W. 1979: The Development of American Agriculture: A Historical Analysis, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Fieldsend A.F. 2011: Rural Europe 2+2+: A conceptual framework for a rural employment policy. Studies in Agricultural Economics No 113, s.. 145–151. ageconsearch.umn.edu/.../2/studies_113-2_web_field... (dostęp 1.12. 2013 r.).

Gasson R., Errington A. 1993: The family business. Cab International Wallingford.

Gorlach K. 1995: Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy – „kłopotliwa klasa w Polsce postkomunistycznej”. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Gorlach K. 2001: Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. UJ, Kraków.

Gorlach K. 2004: Socjologia obszarów wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Halamska M. 2012: Nowa gospodarka wiejska. Socjologiczna konceptualizacja i próba analizy zjawiska. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Halamska M., Lamarche H., Maurel M.-C. 2003: Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej. IRWiR PAN, Warszawa.

Kocik L. 2000: Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Marini M.B., Mooney P.H. 2006: Rural economies. [w:] Handbook of Rural Studies, P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (red.). Sage Publications, London–Thousand Oaks–New Delhi, s. 91–103.

Moraczewski K. 2011: Refleksje o teoretycznych podstawach historii kultury. Filo Sofija nr 12/1, s. 239–262.

Ploeg van der J.D. 1990: Labor, Markets, and Agricultural Production. Westview Press, Boulder, San Francisco & Oxford.

Podedworna H. 2002: Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Sendrowicz B., Piątkowska M. 2013: Zawody z przyszłością. Gazeta Wyborcza z 6.12.2013 r.

Thomas W.I., Znaniecki F. 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, t. I.

Ward N. 1993: The Agricultural Treadmill and the Rural Environment in the Post-productivist Era. Sociologia Ruralis nr 33.

Zarycki T. 2008: Wymiar długiego trwania w analizie polskiej przestrzeni. Wstępne pytania teoretyczne i empiryczne. www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/wymiar.pdf (dostęp: 15.01.2014 r.).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

110

Strony

47-56

Jak cytować

Podedworna, H. (2014) „Gospodarka chłopska jako struktura długiego trwania”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 47–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/496 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).