The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas (Rola lokalnych grup działania w tworzeniu ludzkiego, społecznego i ekonomicznego kapitału na obszarach wiejskich)

Autor

  • Elżbieta Psyk-Piotrowska The Author is researcher at Institute of Sociology University of Lodz
  • Agnieszka Kretek-Kamińska The Author is researcher at Institute of Sociology University of Lodz

Słowa kluczowe:

kapitał społeczny, kapitał ludzki, społeczności lokalne, lokalne grupy działania

Abstrakt

Zgodnie z założeniami podejścia LEADER, wdrażanego w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, podstawowym celem powstających w jego ramach lokalnych grup działania (dalej LGD) jest realizacja działań służących generowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz aktywizacja ich członków. LGD są także podmiotami, dzięki którym na obszary partnerstw dystrybuowane są środki finansowe, zasoby pozyskiwane z programów Unii Europejskiej, przeznaczane na rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców tych terenów. Artykuł analizuje różne typy kapitałów (ludzki, społeczny, ekonomiczny), akumulowanych w ramach badanych partnerstw terytorialnych oraz ich rolę we wzmacnianiu istniejących i generowaniu nowych zasobów tychże kapitałów w lokalnych społecznościach.

Bibliografia

Burt R.S., 1992: Structural Holes. The Social Structure and Competition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.

Bourdieu P., 1985: The Forms of Capital. In: J. G. Richardson (ed.) Handbook of

Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York.

Coleman J., 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital. “American Journal of Sociology” 94, 95–121 (http://onemvweb.com/sources/sources/social_capital.pdf; http://www.jstor.org – accessed on 20.04.2013).

Coleman J., 2006: Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej. W: A. Jasińska--Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.) Współczesne teorie socjologiczne. Scholar, Warszawa.

Czapiński J., 2008: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks. Zarządzanie Publiczne 2, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Wydawnictwo UJ, Kraków.

Działek J., 2011: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Wydawnictwo UJ, Kraków.

ENRD, 2013. Leader – zestaw narzędzi (http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/pl/the-leader-approach_pl.cfm – accessed on 20.04.2013).

Frykowski M., 2005: Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Fukuyama F., 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Growiec K., 2011: Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.

Juroszek L., 2009: Program LEADER w Polsce: zamierzenia i rezultaty. W: K. Wasielewski (red.) Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.

Kaźmierczak T. (red.), 2008: W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.

Klimowicz M., Bokajło W. (red.), 2010: Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Knieć W., 2010: Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków – Toruń.

Kwatera K., 2012: Realizacja podejścia LEADER w Polsce. W: Materiały z Forum Debaty Publicznej: „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności” (http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy/).

Lewenstein B., Theiss M., 2008: Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce. W: Kurczewska J. (red.) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. IFiS PAN, Warszawa.

Marchewka K., 2000: Główne nurty w teorii kapitału. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXII, 3.

PSDB, 2012. Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Raport opracowany na zlecenie MRiRW (maszynopis niepublikowany), Warszawa.

Putnam R, 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,

Rokicka E., 2012: Kapitał ludzki – sens teoretyczny. W: P. Starosta (red.) Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Rymsza A., 2007: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Starosta P. (red.), 2012: Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), 2008: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Trutkowski C., Mandes S., 2005: Kapitał społeczny w małych miastach. Scholar, Warszawa.

Wasielewski K. (red.), 2009: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.

Wygnański J., Herbst J., 2010: Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007–2015. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/3kapital_spoleczny_ekspertyza_JJW_26012011.pdf) – accessed on 20.04.2013.

Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Zaufanie społeczne, 2012. Raport CBOS BS/33.

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

45-61

Jak cytować

Psyk-Piotrowska, E. i Kretek-Kamińska, A. (2013) „The role of Local Action Groups in the formation of human, social and economic capital of rural areas (Rola lokalnych grup działania w tworzeniu ludzkiego, społecznego i ekonomicznego kapitału na obszarach wiejskich)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 45–61. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/466 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).