Unijne i krajowe instrumenty prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich

Autor

  • Jadwiga Konieczna Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Agnieszka Trystuła Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Słowa kluczowe:

ochrona przeciwpowodziowa, obszary wiejskie, zarządzanie ryzykiem powodziowym

Abstrakt

W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, w ostatnich latach zauważa się występujące coraz częściej ekstremalne zjawiska hydrologiczne, jak susze i powodzie. Od lat poszukuje się skutecznych zabezpieczeń, które ograniczałyby zarówno ich występowanie, jak i tragiczne skutki, jakie ze sobą niosą. Jednym z takich rozwiązań jest umiejętnie prowadzona polityka wodna Unii Europejskiej, którą tworzy szereg aktów prawnych związanych z tymi zagrożeniami. W niniejszym artykule zajęto się tym drugim zjawiskiem – powodziami. Celem jest przegląd wybranych unijnych i krajowych instrumentów prawnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich, jakie obowiązują w naszym kraju. Wdrożenie przepisów unijnych wymaga od krajów członkowskich nowelizacji wielu obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przed powodzią, ale także przyjęcia nowych unormowań prawnych, usprawniających zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Bibliografia

Dyrektywa powodziowa, 2007. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (2007/60/WE).

Grocki R., Eliasiewicz R., 2001: Zagospodarowanie terenów zalewowych. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław.

Harasimowicz S., Janus J., 2009: Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostradyA-4 we wsi Brzezie. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 4: 239–249.

Kaca E., 2009: Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”, Puławy: s. 11.

Kundzewicz W. i inni, 2010: Zagrożenia związane z wodą. „Nauka” 4: 87–96.

Pierzgalski E., 2009: Gospodarka wodna wsi i rolnictwa a zmiany klimatu. I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów Wiejskich”, Puławy: 15–26.

Trystuła A., 2011: Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych. Czasopismo Naukowe „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 1: 289–297.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Dz.U. z 2010 r. nr 143, poz. 963.

Żelazo J., 2006: Renaturyzacja rzek i dolin. Czasopismo Naukowe „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 4/1: 11–31.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

66

Strony

160-170

Jak cytować

Konieczna, J. i Trystuła, A. (2012) „Unijne i krajowe instrumenty prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 160–170. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/375 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ