Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie

Autor

  • Janusz Majewski Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wojciech Pizło Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

pszczoły, sady, zapylanie, efekty zapylania

Abstrakt

Pszczoły oraz inne owady odgrywają znaczącą role w zapylaniu roślin entomofilnych (obcopylnych) w naszej strefie klimatycznej. Znaczną liczbę gatunków roślin uprawnych stanowią rośliny entomofilne. Do najważniejszych można zaliczyć: rzepak i rzepik, grykę, rośliny sadownicze, krzewy owocowe i plantacje trwałe. Wskazuje to na istotną rolę owadów dla rolnictwa. W przypadku upraw sadowniczych owady zapylające stanowią czynnik decydujący o wielkości plonów. Wskazuje to na potrzebę korzystania z zapylania przez sadowników. W badanej grupie gospodarstw sadowniczych położonych w rejonie Warki i Grójca jedynie niespełna 10% rolników posiadało lub wynajmowało owady do zapylania. Pozostali z takich usług nie korzystali. Może to wynikać z braku wiedzy na temat zapylania sadów przez owady. Powodem obecnego stanu może być również stan środowiska naturalnego i wystarczająca liczba dziko żyjących zapylaczy.

Bibliografia

Gallai M., Salles J.M., Settele J., Vaissiere B.E., 2009: Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. ”Ecological Economics” 68: 810–821.

Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., 2010: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2009. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Majewski J., 2008: Pszczelarstwo jako czynnik wpływający na konkurencyjność w rolnictwie. „Roczniki Naukowe SERiA” X, 4: 255–259.

Majewski J., 2010: Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy – próba szacunku. „Roczniki Naukowe SERiA” XII, 1: 122–127.

Makosz E., 2005: Wizja rynku owocowego w Polsce. XLIV Zjazd Sadowników. Wydawnictwo Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Skierniewice.

Mazak S., 1975: Barć odrzańska ma około 2055 lat. „Pszczelarz Polski” 11: 18–20.

Morse R.A., Calderone N.W., 2000: The value of honey bees as pollinators of U.S. crops in 2000. ”Bee Culture Magazine” 128.

Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK), Skierniewice (http://www.opisik pulawy.pl; maj 2010).

Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych 2002, 2003. GUS, Warszawa.

Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 r., 2010. Oprac. L. Goraj, S. Mańko, P. Michalak. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2009 r., 2010. GUS, Warszawa.

Pszczelnictwo, 1998. Red. J. Prabucki. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, 2010. GUS, Warszawa.

Semkiw P., Ochal J., 2009: Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce (www.opisik.pulawy.pl; maj 2010).

Semkiw P., Ochal J., 2010: Sektor pszczelarski w Polsce dane aktualne. Część I. „Pszczelarstwo” 5: 12–13.

Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P., 2007: Pszczelarstwo w Polsce. Część I. „Pszczelarstwo” 9: 12–14.

Stachak S., 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa.

Ślązak G., 2004: Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej. W: Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Mat. konf. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie: 35–43.

Wojtczak A., 2009: Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe, 2006. Polski FADN, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, 2008. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

53

Strony

146-159

Jak cytować

Majewski, J. i Pizło, W. (2012) „Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 146–159. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/374 (Udostępniono: 18 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ