Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka

Autor

  • Michał Świtłyk Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Artur Wilczyński Autor jest pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Słowa kluczowe:

dochodowość, gospodarstwa mleczne, koszty produkcji, prognoza, kwotowanie produkcji mleka

Abstrakt

Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014–2020 zmieniać się będzie wspólna polityka rolna. Jedną ze zmian będzie likwidacja systemu kwotowania produkcji mleka. Przewiduje się, że skutkiem takiego postępowania będzie wzrost produkcji mleka na rynku unijnym, co w konsekwencji prawdopodobnie doprowadzi do spadku ceny skupu mleka. W artykule podjęto próbę określenia przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych, na które niewątpliwie wpłyną wskazane zmiany. Przeprowadzone badania zostały wykonane na podstawie gospodarstw modelowych specjalizujących się w produkcji mleka i charakteryzujących się różną skalą produkcji. W celu określenia dochodowości badanych gospodarstw w 2014 i 2020 roku przyjęto określone założenia, dotyczące przyszłego kształtowania się cen na ośrodki produkcji, wydajności mlecznej oraz cen skupu mleka. Wyniki symulacji wykazały, że między 2014 a 2020 rokiem dochodowość we wszystkich badanych gospodarstwach ulegnie zmniejszeniu. Największy spadek wystąpi w gospodarstwach o najmniejszym stadzie krów mlecznych, w których działalność będzie bliska granicy opłacalności. W przypadku pozostałych analizowanych gospodarstw modelowych spadek dochodowości w 2020 roku może wynieść od 20 do 30% w stosunku do 2014 roku. Sytuacja taka będzie wymagała podjęcia przez producentów mleka decyzji strategicznych dotyczących możliwości ich dalszego funkcjonowania.

Bibliografia

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E., 2010: Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych). „Wieś i Rolnictwo” 3 (148).

Bartova L., Fellmann T., M’barek R., 2009: Modelling and Analysis of the European Milk and Dairy Market. Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies, Office for Official Publications of the European Communities, EUR 23833 EN/1, Luksemburg.

Bouamra-Mechemache Z., Jongeneel R., Requillart V., 2008: Removing EU milk quotas, soft landing versus hard landing (http://ideas.repec.org/p/ags/eaae08/43656.html – październik 2011).

CAP Health Check – Impact Assessment Note No 6, G. 1. Agricultural policy analysis and perspectives, 2008. European Commission, Directorate-General Agriculture and Rural Development, Brussels.

COM (2010) 728 final. Brussels 09.12.2010, European Commission

Hemme T., Borbély Cs., Csorbai A., 1999: Comparison of typical Hungarian and German Dairy Farms. ”Acta Agreria Kaposvarensis” 3,3.

Hemme T., Isermeyer., Deblitz C., 1997: TIPI-CAL Version 1.0: ein Modell zur Politik- und Technik-folgenabschätzung für typische Betriebe im internationalen Vergleich Arbeitsbericht. Institut für Betriebswirtschaft 97/02, Braunschweig.

Mańko S., Goraj L., 2011: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. „Zagadnienie Ekonomiki Rolnej” 3.

Report of the High Level Group on Milk 2010 final version 15 June 2010 (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/hlg/ – październik 2011).

Réquillart V., 2008: Economic Analysis of the Effects of the Expiry of the EU Milk Quota System. IDEI, Toulouse.

Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., 2001: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2000 roku. IERiGŻ, Warszawa.

Wilczyński A., Karolewska M., 2007: Rozwój i opłacalność produkcji żywca wołowego w latach 2003-2005 w wybranych krajach UE. „Folia Univ. Agric. Stetin. 254, Oecon. 47: 341–346.

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2004: Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny spis rolny 2010, 2011. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

58

Strony

85-97

Jak cytować

Świtłyk, M. i Wilczyński, A. (2012) „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 85–97. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/370 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).