WPR po 2013 roku – ocena i propozycje modyfikacji

Autor

  • Marek Zagórski Autor jest prezesem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Słowa kluczowe:

pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej, reforma WPR po 2013 roku, ramy finansowe WPR po 2013 roku, system płatności podstawowych, płatności bezpośrednie, „greening”, system płatności dla drobnych producentów rolnych

Abstrakt

W październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny, który, po ewentualnym przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę, wprowadzi w życie nowe zasady wspólnej polityki rolnej, począwszy od 1 stycznia 2014 roku. W założeniach pakiet ten miał odpowiadać na główne cele i wyzwania, stojące przed WPR. Zdaniem Komisji Europejskiej jej propozycje to także znaczący krok w kierunku uproszczenia, większej elastyczności i skuteczności WPR. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny zaproponowanej przez Komisję reformy oraz jej konsekwencji dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Wielu nowym rozwiązaniom, takim jak: „nowy” system płatności podstawowych, włączenie „greeningu” jako obowiązkowego elementu płatności bezpośrednich czy uproszczony schemat wsparcia dla małych gospodarstw, towarzyszy praktycznie niezmieniony sposób podziału ośrodków między państwa członkowskie, utrzymujący rażące dysproporcje w wysokości średnich stawek płatności bezpośrednich. Dlatego też w dalszej części opracowania wskazuje się na możliwe kierunki modyfikacji propozycji Komisji w stronę bardziej sprawiedliwej WPR.

Bibliografia

Bołtromiuk A., Zagórski M., 2011: Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Common Agricultural Policy towards 2020, 2011. Impact Assesment, Commission Staff Working Paper, Brussels.

Czubak W., Poczta W., Sadowski A., 2011: Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. „Wieś i Rolnictwo” 4: 61–82.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2011 r. nr 233, poz. 1382.

Uzasadnienie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 2011. Komisja Europejska, Bruksela.

Zagórski M. (red.), 2010. Wspólna Polityka Rolna 2013 plus. Zmiany w systemie wsparcia. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

31

Strony

45-64

Jak cytować

Zagórski, M. (2012) „WPR po 2013 roku – ocena i propozycje modyfikacji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 45–64. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/368 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).