Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych

Autor

  • Wojciech Gotkiewicz Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/07

Słowa kluczowe:

Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w 3 parkach narodowych i 7 krajobrazowych położonych na terenie Zielonych Płuc Polski. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu opracowanego na potrzeby badań. Podjęto ważną i aktualną tematykę funkcjonowania obszarów Natura 2000 w granicach parków narodowych i krajobrazowych. Analizie poddano m.in. uwagi i spostrzeżenia pracowników parków na temat współistnienia omówionych wyżej form ochrony przyrody, konfliktów społeczno-gospodarczych ich rozwiązywania na zarządzanych przez nich obszarach i sposobów oraz skuteczności aktualnych instrumentów prawnych w ochronie przyrody.

Bibliografia

Adamowicz M., Zwolińska M., 2002: Uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki wiejskiej na obszarach chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. W: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Red. W. Kamieńska. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce: 277–290.

Baranowska-Janota M., Ptaszycka-Jackowska D., 1992: Instrumenty polityki eliminacji szkodliwych oddziaływań na parki narodowe i rozwiązywanie konfliktów na ich obszarach. „Parki Narodowe” 3: 7–9.

De Pierola S.C.F., Carbonell X., Garcia J., Hernandez F.H., Zamanillo M.S., 2009: Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu siecią Natura 2000. Projekt Współpracy Bliźniaczej PL06/IB/EN/02 „Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000”.

Golczyk K., 2004: Gminy mówią: Nie! Konflikty wokół programu Natura 2000. „Ekopartner” 4: 2.

Gotkiewicz W., 2005: Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach prawnie chronionych. Rozprawy i Monografie 109. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Gotkiewicz W., Bołtromiuk A., 2007: Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w otulinach parków narodowych. „Zesz. Prob. Post Nauk Roln.” 521: 93–102.

Jewtuchowicz A., Wiśniewska W., 1994: Ekonomiczne i przestrzenne problemy rozwoju obszarów chronionych. W: Modelowanie gospodarki w regionach szczególnie chronionych. Instytut Badań Systemowych PAN, AR w Szczecinie: 141–158.

Kisiel R., Marks-Bielska R., 2003: Problemy aktywizacji gospodarczej społeczności popegeerowskich. W: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, AR w Szczecinie: 57–73.

Łojewska-Adamczyk G., Łojewski S., 2003: Obszary wiejskie opóźnione w rozwoju. W: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, AR w Szczecinie: 47–57.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S., 2003: Natura 2000. Projektowana sieć Natura 2000 w Polsce a krajowy system obszarów chronionych. „Parki Narodowe” 4: 2–9.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 r. nr 92, poz. 880.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2008 r. nr 201, poz. 1237.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

128

Strony

122-130

Jak cytować

Gotkiewicz, W. (2010) „Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie parków narodowych i krajobrazowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 122–130. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora